mapa powiatow bedzin slawkow mierzecice psary bobrowniki wojkowice bedzin czeladz siewierz

Dzisiaj jest: 25 styczeń 2021
Imieniny obchodzą: Tatiana, Paweł, Miłosz

 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ POWIATU BĘDZIŃSKIEGO

PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA W DRODZE DAROWIZNY


OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI WEDŁUG KSIĘGI WIECZYSTEJ ORAZ EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW:
Nieruchomość gruntowa oznaczona numerami działek 4/5, 6/1, 7/8, 469/2, 471/3, 473/3, 475/16, 475/18, 475/20, 476/3, 480/5, 480/7, 484/2, 485/2, 486/3, 487/3 o pow. łącznej 0,0917 ha, obręb Dobieszowice, oznaczona użytkiem gruntowym dr - drogi, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Będzinie prowadzi księgę wieczystą nr KA1B/00044433/7. Własność: Powiat Będziński. Dział III i IV wolne od wpisów.

 

OPIS NIERUCHOMOŚCI:
Nieruchomość zlokalizowana w Dobieszowicach, na pograniczu z miejscowością Wymysłów od ulicy Henryka Sienkiewicza. Lokalizacja nieruchomości przeciętna. W pobliżu brak punktów handlowo-usługowych i użyteczności publicznej. Dojazd do nieruchomości możliwy od ul. Henryka Sienkiewicza w Wymysłowie i od ul. Adama Mickiewicza w Dobieszowicach. Działki stanowią fragment pobocza drogi.


PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA:
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobrowniki zatwierdzonym Uchwałą nr XLI/510/14 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 29.05.2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolami:
działki 473/3, 471/3, 469/2 – D-1KDL – tereny dróg publicznych klasy lokalnej
pozostałe działki – D-1KDL – tereny dróg publicznych klasy lokalne i D-1R – tereny rolnicze (w znikomym zakresie).


FORMA ZBYCIA: darowizna


CENA NIERUCHOMOŚCI: 26 996,00 zł


DODATKOWE INFORMACJE:
1.Nabywców będących cudzoziemcami wiąże ustawa z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U z 2017r. poz. 2278)
2. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami – wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. od dnia 22.01.2021 r. do dnia 05.03.2021 r.
3. Szczegółowych informacji udziela Biuro Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Będzinie, pok. 113 i pok. 122, tel. 032 368-07-84 lub 032 368-07-81.
4. Wykaz niniejszy podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ul. Ignacego Krasickiego 17.

 

Wywieszono: 22.01.2021 r.
Zdjęto: …………………………


 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ POWIATU BĘDZIŃSKIEGO

PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA W DRODZE DAROWIZNY


OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI WEDŁUG KSIĘGI WIECZYSTEJ ORAZ EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW:
Część nieruchomości gruntowej oznaczonej numerami działek 9/8, 9/10, 9/12, 9/14 o pow. łącznej 0,0145 ha, obręb Dobieszowice oznaczonej użytkiem gruntowym dr - drogi, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Będzinie prowadzi księgę wieczystą nr KA1B/00047920/9. Własność: Powiat Będziński. Dział III i IV wolne od wpisów.


OPIS NIERUCHOMOŚCI:
Nieruchomość zlokalizowana w Dobieszowicach, na pograniczu z miejscowością Wymysłów od ulicy Henryka Sienkiewicza. Lokalizacja nieruchomości przeciętna. W pobliżu brak punktów handlowo-usługowych i użyteczności publicznej. Dojazd do nieruchomości możliwy od ul. Henryka Sienkiewicza w Wymysłowie i od ul. Adama Mickiewicza w Dobieszowicach. Działki stanowią fragment pobocza drogi.


PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA:
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobrowniki zatwierdzonym Uchwałą nr XLI/510/14 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 29.05.2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolami:
D-1KDL – tereny dróg publicznych klasy lokalnej
D-1R – tereny rolnicze (w znikomym zakresie).


FORMA ZBYCIA: darowizna


CENA NIERUCHOMOŚCI: 4 269,00 zł


DODATKOWE INFORMACJE:
1. Nabywców będących cudzoziemcami wiąże ustawa z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U z 2017r. poz. 2278)
2. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami – wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. od dnia 22.01.2021 r. do dnia 05.03.2021 r.
3. Szczegółowych informacji udziela Biuro Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Będzinie, pok. 113 i pok. 122, tel. 032 368-07-84 lub 032 368-07-81.
4. Wykaz niniejszy podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ul. Ignacego Krasickiego 17.


Wywieszono: 22.01.2021 r.
Zdjęto: …………………………

 

 

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Rozwoju z dnia 24 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących od dnia 1 stycznia 2021 r. stawek opłat za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z dniem 1.01.2021 r. zmienią się stawki opłat za materiały Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. W związku z powyższym stosowany do obsługi Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w Starostwie Powiatowym w Będzinie system teleinformatyczny do prowadzenia powiatowych baz danych geodezyjnych oraz rejestrów ODGiK wraz z modułem i.KERG do zdalnej obsługi prac geodezyjnych zostanie wyłączony w dniu 31.12.2020 r. o godz. 12:00 (czwartek). Ponowne uruchomienie systemu planowane jest w dniu 04.01.2021 r. (poniedziałek).

Za powstałe utrudnienia w okresie aktualizacji oprogramowania przepraszamy.

 

 

Geodeta Powiatowy

Jadwiga Zięba

 

 

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do dzierżawy

 

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (tj. Dz.U z 2020r. poz. 1990) oraz Zarządzenia nr 339/2020 Wojewody Śląskiego z dnia 04.11.2020r. w sprawie udzielenia zgody Staroście Będzińskiemu na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Będzinie przy ul. Koszelew

 

Starosta Będziński

przeznacza do dzierżawy na okres 3 lat  część nieruchomości usytuowanej w  Będzinie.    

                              

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI WEDŁUG KSIĘGI WIECZYSTEJ ORAZ EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW:              

Nieruchomość stanowiąca własność Skarbu Państwa położona jest w Będzinie, oznaczona w  ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 13/33 obręb Będzin, o powierzchni całkowitej 1739m2,stanowiącej użytek (B) – tereny mieszkaniowe  arkusz mapy 15, opisana w księdze wieczystej nr KA1B/00024796/3 Sądu Rejonowego w Będzinie. W dziale III Księgi wieczystej widnieją wpisy dotyczące odpłatnej służebności gruntowej drogi koniecznej w stosunku do działki numer 13/33. Ponadto, widnieją wpisy dotyczące odpłatnej służebności gruntowej drogi koniecznej innych działek opisanych w ww. księdze wieczystej. W dziale IV Księgi wieczystej widnieje nieaktualny wpis dotyczący wykreślonych hipotek.

 

OPIS NIERUCHOMOŚCI:

Nieruchomość usytuowana jest w Będzinie przy ul. Koszelew, stanowi drogę dojazdową do garaży.

 

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA:

Zgodnie z Uchwałą nr VI/55/2011 Rady Miejskiej Będzina z dnia 28 lutego 2011r. przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną (symbol planu 2MW)

 

CEL DZIERŻAWY: droga dojazdowa

 

POWIERZCHNIA DZIERŻAWY: 72,45 m2

 

CZAS NA KTÓRY UMOWA DZIERŻAWY ZOSTANIE ZAWARTA:  3 lata

 

WYSOKOŚĆ OPŁATY Z TYTUŁU DZIERŻAWY: 0,40 zł/m2 netto miesięcznie. Do kwoty czynszu doliczony zostanie podatek według obowiązującej stawki. Wysokość czynszu może raz  w roku ulec podwyższeniu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

 

TERMIN WNOSZENIA OPŁAT: do 25 dnia każdego miesiąca

 

 

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni w siedzibach Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ulicy Jana Saczewskiego 6 oraz Ignacego Krasickiego 17 (I piętro) oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.bedzin.pl. Ponadto wykaz podlega publikacji na stronie podmiotowej Wojewody Śląskiego  w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 21 dni.

 

Wywieszono: 11.12.2020 r.

Zdjęto…………………………

 


 

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do dzierżawy

 

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.

o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U z 2020r. poz. 1990)

 

Starosta Będziński

przeznacza do dzierżawy na okres 3 lat  część nieruchomości usytuowanej w  Będzinie.         

                         

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI WEDŁUG KSIĘGI WIECZYSTEJ ORAZ EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW:   

Działka numer 92/53, o powierzchni 927m2, stanowiąca użytek (dr) – drogi, opisana w księdze wieczystej nr KA1B/00024131/4 Sądu Rejonowego w Będzinie. Dział III i IV księgi wieczystej wolne od wpisów.

 

OPIS NIERUCHOMOŚCI:

Nieruchomość gruntowa usytuowana jest w Będzinie przy ul. Marii Konopnickiej.  W części stanowi wewnętrzną drogę asfaltową, a w części zabudowana jest garażami stanowiącymi własność osób fizycznych.

 

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA:

Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina” zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej Będzina Nr XLII/398/2013 z dnia 30 września 2013r.  przedmiotowa działka przeznaczona jest pod tereny niskiej zabudowy mieszkaniowej – symbol literowy Mn-2.

 

CEL DZIERŻAWY: grunt pod drogę dojazdową do garażu

 

POWIERZCHNIA DZIERŻAWY:  255m2

                                                                             

CZAS NA KTÓRY UMOWA DZIERŻAWY ZOSTANIE ZAWARTA:  3 lata

 

WYSOKOŚĆ OPŁATY Z TYTUŁU DZIERŻAWY: 0,30 zł/m2 netto miesięcznie. Do kwoty czynszu doliczony zostanie podatek VAT według obowiązującej stawki. Wysokość czynszu może raz w roku ulec podwyższeniu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

 

TERMIN WNOSZENIA OPŁAT: do 25 dnia każdego miesiąca

 

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ulicy Ignacego Krasickiego 17 oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.bedzin.pl. Ponadto wykaz podlega publikacji na stronie podmiotowej Wojewody Śląskiego  w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 21 dni.

 

Wywieszono: 11.12.2020 r.

Zdjęto…………………………


Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do dzierżawy

 

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U z 2020r. poz. 1990) oraz Zarządzenia Nr 359/20 Wojewody Śląskiego z dnia 20 listopada 2020r. w sprawie udzielenia zgody Staroście Będzińskiemu na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Będzinie

 

Starosta Będziński

przeznacza do dzierżawy na okres 3 lat część nieruchomości usytuowanej w Będzinie.          

                        

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI WEDŁUG KSIĘGI WIECZYSTEJ ORAZ EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW:              

Nieruchomość stanowiąca własność Skarbu Państwa położona jest w Będzinie, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 9/3, obręb Będzin  o powierzchni całkowitej 215m2,stanowiąca użytek (dr) – drogi, opisana w księdze wieczystej nr KA1B/00052396/4 Sądu Rejonowego w Będzinie. Dział III i IV księgi wieczystej wolne od wpisów.

 

OPIS NIERUCHOMOŚCI:

Przeznaczona do dzierżawy część nieruchomości znajduje się poza pasem drogowym drogi wojewódzkiej – Alei Kołłątaja w Będzinie.

 

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA:

Zgodnie ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Warpie przy Alei Kołłątaja zatwierdzoną uchwałą nr L/919/2010 Rady Miejskiej Będzina z dnia 29 marca 2010r. (Dz.U.Woj. Śląskiego Nr 85 poz. 1399 z dnia 14 maja 2010r.) przedmiotowa działka przeznaczona jest pod: Teren drogi głównej – symbol 1 KD-G 2/2

 

CEL DZIERŻAWY: teren pod reklamę

 

POWIERZCHNIA DZIERŻAWY: 3m2

 

CZAS NA KTÓRY UMOWA DZIERŻAWY ZOSTANIE ZAWARTA:  3 lata

 

WYSOKOŚĆ OPŁATY Z TYTUŁU DZIERŻAWY: 55,00zł netto/m2 miesięcznie. Do kwoty czynszu doliczony zostanie podatek według obowiązującej stawki. Wysokość czynszu może raz w roku ulec podwyższeniu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

 

TERMIN WNOSZENIA OPŁAT: do 25 dnia każdego miesiąca.

 

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni w siedzibach Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ulicy Jana Saczewskiego 6 oraz Ignacego Krasickiego 17 (I piętro) oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.bedzin.pl. Ponadto wykaz podlega publikacji na stronie podmiotowej Wojewody Śląskiego  w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 21 dni.

 

Wywieszono: 11.12.2020 r.

Zdjęto…………………………


 

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do dzierżawy

 

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U z 2020r. poz. 1990) oraz Zarządzenia Nr 348/20 Wojewody Śląskiego z dnia 12 listopada 2020r. w sprawie udzielenia zgody Staroście Będzińskiemu na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Będzinie

 

Starosta Będziński

przeznacza do dzierżawy na okres 3 lat  część nieruchomości usytuowanej w  Będzinie.

                                  

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI WEDŁUG KSIĘGI WIECZYSTEJ ORAZ EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW:              

Działka numer 92/53, o powierzchni 927m2, stanowiąca użytek (dr) – drogi, opisana w księdze wieczystej nr KA1B/00024131/4 Sądu Rejonowego w Będzinie. Dział III i IV księgi wieczystej wolne od wpisów.

 

OPIS NIERUCHOMOŚCI:

Nieruchomość gruntowa usytuowana jest w Będzinie przy ul. Marii Konopnickiej.  W części stanowi wewnętrzną drogę asfaltową, a w części zabudowana jest garażami stanowiącymi własność osób fizycznych.

 

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA:

Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina” zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej Będzina Nr XLII/398/2013 z dnia 30 września 2013r.  przedmiotowa działka przeznaczona jest pod tereny niskiej zabudowy mieszkaniowej – symbol literowy Mn-2.

 

CEL DZIERŻAWY: grunt pod garaż i drogę dojazdową do garażu

 

POWIERZCHNIA DZIERŻAWY: pod garaż 20m2

droga dojazdowa do garażu 255m2

                                                                             

CZAS NA KTÓRY UMOWA DZIERŻAWY ZOSTANIE ZAWARTA:  3 lata

 

WYSOKOŚĆ OPŁATY Z TYTUŁU DZIERŻAWY: 2,50 zł/m2 netto miesięcznie za grunt pod garażem oraz 0,30 zł/m2 netto miesięcznie za drogę dojazdową. Do kwoty czynszu doliczony zostanie podatek VAT według obowiązującej stawki. Wysokość czynszu może raz w roku ulec podwyższeniu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

 

TERMIN WNOSZENIA OPŁAT: do 25 dnia każdego miesiąca

 

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego  w Będzinie przy ulicy Ignacego Krasickiego 17 oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.bedzin.pl. Ponadto wykaz podlega publikacji na stronie podmiotowej Wojewody Śląskiego  w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 21 dni.

 

Wywieszono: 11.12.2020 r.

Zdjęto…………………………

OGŁOSZENIE
o LIKWIDACJI Stowarzyszenia Kate Dream Team w CzeladziNIP:  6252458718
REGON:  365586900
Ewidencja KS: KS 45

Likwidację rozpoczęto w dniu 30.11.2020r. Likwidatorami są Anna Oszkiel i Katarzyna Nowak.

Dane kontaktowe: tel. 510 424 527 oraz 503 585 176, adres: 41-250 Czeladź, ul. Składkowskiego 26b/12

OGŁOSZENIE
o LIKWIDACJI  Klubu Sportowo Rekreacyjnego
Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej ISKRA w Będzinie


NIP:  6252464877
REGON:  369697185
Ewidencja KS:  KS 47

Podaje się do publicznej wiadomości, że na podstawie uchwały nr 1/ 2020 Walnego Zebrania Członków Klubu Sportowo Rekreacyjnego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej ISKRA w Będzinie, z dnia 21.11.2020, w sprawie postawienia o likwidacji i jego rozwiązania wszczęta została Likwidacja Klubu Sportowo Rekreacyjnego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej ISKRA w Będzinie. Likwidatorem jest Justyna Roguska. Likwidator wskazuje, że według jej wiedzy Stowarzyszenie nie posiada żadnych zobowiązań finansowych.


Ewentualne roszczenia prosimy składać do 16.12.2020r.


Dane kontaktowe: tel. 508364783, adres: 42-500 Będzin ul. Mieszka I 3/8.

Podkategorie

Biura Obsługi Klienta:

 

Adres Telefon
ul. Jana Sączewskiego 6 +48 32 368-07-00 do 02

ul. Ignacego Krasickiego 17

+48 32 368-08-00 do 01

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom kontroli, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies.

Akceptuję pliki cookie