mapa powiatow bedzin slawkow mierzecice psary bobrowniki wojkowice bedzin czeladz siewierz

Dzisiaj jest: 17 kwiecień 2021
Imieniny obchodzą: Klara, Robert, Rudolf

 

Starosta Będziński

wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

 

na mocy art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.)

informuje o przeznaczeniu:

 

do  zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, zlokalizowanej w Rogoźniku, gmina Bobrowniki, w rejonie ulicy Okrzei, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 2662 o powierzchni 570 m2, dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Będzinie prowadzi Księgę Wieczystą
nr KA1B/00048612/4.

 

Zgodnie z „Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobrowniki – sołectwo Rogoźnik” przyjętego Uchwałą nr XLI/512/14 z dnia 29 maja 2014 r. Rady Gminy w Bobrownikach (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego poz. 3093 z dnia 5 czerwca 2014 r.) działka oznaczona nr ewidencji gruntów 2662, obręb Rogoźnik położona jest na terenie oznaczonym symbolem: R-33 MNU – Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług.

 

Osobom posiadającym uprawnienia wynikające z przepisu art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 wyżej cytowanej ustawy, przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą wniosek w terminie do dnia 22.11.2019r.

 

Wszelkich dodatkowych informacji udziela się w Biurze Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Będzinie, ul. Ignacego Krasickiego 17, I piętro, pokój 113, tel. 32 3680784, 32 3680781.

 

 

Starosta Będziński

wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

na mocy art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(t.j. Dz. U. z 2018 r ., poz. 2204 ze zm.), oraz §3, §4, §6 i §13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.  w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 ze zm.)

OGŁASZA

przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości

stanowiącej własność Skarbu Państwa

 

Nieruchomość niezabudowana stanowiąca własność Skarbu Państwa, usytuowana w Gminie Siewierz, obręb Nowa Wioska oznaczona numerem geodezyjnym 16/1 o powierzchni 3805 m2, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zawierciu prowadzi księgę wieczystą
nr CZ1Z/00077772/4.

Nieruchomość położona jest na terenie kompleksu przemysłowego – obszaru eksploatacji złóż dolomitu. Najbliższe otoczenie nieruchomości stanowią użytki rolne i leśne. Działka nie posiada dostępu do drogi publicznej. Dojazd do działki odbywa się drogą wewnętrzną o nawierzchni jedynie utwardzonej poprzez działki sąsiednie. Działka ma kształt trójkąta. Kształt ten znacznie ogranicza zagospodarowanie działki zgodne z przeznaczeniem. Działka porośnięta trawą jest zadrzewiona
i zakrzaczona. Działka jest nieogrodzona i niezagospodarowana. Poprzez działkę nie przebiega kolidujące uzbrojenie. Działka posiada możliwość dostępu do podstawowych sieci uzbrojenia terenu w postaci: sieci energetycznej i sieci wodociągowej, ze znacznej odległości.

Nieruchomość jest wolna od innych obciążeń i praw osób trzecich nie ujawnionych w księdze wieczystej oraz nie ma w stosunku do niej zobowiązań.

Zgodnie z „Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla tertenu górniczego kopalni dolomitu ze złoża „Podleśna” oraz terenu przyległego w gminie Siewierz” uchwalonym Uchwałą Rady Miejskiej w Siewierzu nr XXVIII/204/04 z dnia 30 września 2004 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 112 z dnia 29 listopada 2004 r. poz. 3202 działka nr 16/1 położona jest na terenie oznaczonym w planie symbolami: tereny otwarte - R, przeznaczenie podstawowe- uprawy polowe, łąki i pastwiska, nieużytki, ochrona i podnoszenie walorów przyrodniczych miejsca i terenów sąsiadujących, ochrona wód powierzchniowych. Tereny obiektów produkcyjnych – P. Przeznaczenie podstawowe – działalność produkcyjna. Przeznaczenie dopuszczalne -0 działalność składowa, działalność usługowa, parkingi i garaże.

Cena wywoławcza nieruchomości ustalona została na kwotę 130.000,00 zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych 00/100) + należny podatek VAT*

Wadium w wysokości 13.000,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy złotych 00/100) winno zostać wniesione najpóźniej do dnia 18.10.2019 r. na rachunek Starostwa Powiatowego w Będzinie:

BANK SPÓŁDZIELCZY W BĘDZINIE nr 59 8438 0001 0020 0656 2000 0120

 *Cena osiągnięta w przetargu jest ceną netto, do której doliczony zostanie podatek VAT

Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu 23.10.2019 r. o godz. 10:00 w budynku Starostwa Powiatowego w Będzinie, ul. Ignacego Krasickiego 17, pokój 118, I piętro.

II. Przepisy ogólne

1.      W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne.

2.      Warunkiem zgłoszenia uczestnictwa w przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w terminie ustalonym na wniesienie wadium dla przetargu.

Za wadium wniesione w terminie uważa się moment wpływu środków na konto Starostwa Powiatowego w Będzinie w terminie nie późniejszym aniżeli określony w ogłoszeniu.

Wadium może być wniesione w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu.

 

Na dowodzie wpłaty należy wpisać: Wadium- przetarg Nowa Wioska, działka nr 16/1

 

W przypadku gdy oferentem jest osoba pozostająca w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój ustawowej wspólności majątkowej- jedno wadium musi zostać wniesione przez oboje małżonków, lub w przetargu należy okazać w oryginale pełnomocnictwo współmałżonka do wniesienia wadium.

 

Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium wniesione w innej formie niż pieniądz przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu  kwoty równej cenie nabycia nieruchomości.

 

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym  przetargu. Oświadczenie uczestnika przetargu o numerze rachunku bankowego,  na który należy dokonać zwrotu wadium  podlega przedłożeniu komisji przetargowej w dniu przetargu.

 

Z obowiązku wpłaty wadium mogą zostać zwolnione osoby uprawnione do otrzymania ekwiwalentu  za mienie pozostawione poza granicami kraju, jeżeli zobowiążą się na piśmie do wpłacenia kwoty równej wadium, zastrzeżonemu wobec pozostałych uczestników przetargu, w razie uchylenia się od zawarcia umowy (formularz deklaracji dostępny w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Ignacego Krasickiego 17 w Biurze Gospodarki Nieruchomościami, pokój 113). Oświadczenie to winno zostać złożone w siedzibie Starostwa przed upływem terminu wpłaty wadium. Warunkiem dopuszczenia do przetargu ww. osób jest przedstawienie oryginalnej decyzji o posiadaniu uprawnień.

3.      Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo upoważniające do działania na każdym etapie postępowania przetargowego wymaga formy pisemnej (aktu notarialnego). Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka zawierające zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości. Przedstawiciele osób prawnych winni posiadać odpowiedni dokument upoważniający je do składania oświadczeń woli w imieniu tych osób (wspólników).

4.      Należność płatna jest w PLN na rachunek wskazany przez organizatora przetargu przed zawarciem umowy przenoszącej własność.

5.      Wszelkie koszty wynikające z nabycia nieruchomości ponosi nabywca (m.in. koszty notarialne, wieczysto księgowe, należne podatki).

6.      Starosta Będziński zastrzega sobie prawo do:

  • odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny przez ogłoszenie w tych samych środkach przekazu;
  • odstąpienia od zawarcia umowy, jeżeli osoba wyłoniona z przetargu jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym
    w zawiadomieniem miejscu i terminie, celem podpisania umowy sprzedaży. W tym przypadku wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

7.      Uczestnicy przetargu zobowiązani są przedstawić komisji przetargowej:

  • oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu;
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Starostwo Powiatowe w Będzinie w celach niezbędnych do dokonania sprzedaży nieruchomości;
  • Pozostałe dokumenty:

- osoby fizyczne: dokument tożsamości;

- osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą: zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki cywilnej;

- podmioty, na które przepisy ustaw nakładają obowiązek  uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego: aktualny, tj. obejmujący okres ostatnich 6 miesięcy odpis z KRS;

- cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców- t.j. Dz. U. z 2017 r.  poz. 2278 ze zm.) uwierzytelniony przez tłumacza przysięgłego odpis z właściwego rejestru, promesę wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji lub zezwolenie na nabycie nieruchomości, w przypadku gdy takie zezwolenie jest wymagane. Cudzoziemiec, który nie posiadał w dniu przetargu co najmniej promesy zobowiązany jest do przedłożenia sprzedającemu zezwolenia właściwego ministra na nabycie nieruchomości przed zawarciem umowy sprzedaży pod rygorem utraty wpłaconego do przetargu wadium;

- pełnomocnicy- dodatkowo pełnomocnictwo notarialne do udziału w przetargu              i reprezentowaniu osoby ubiegającej się o nabycie nieruchomości;

- osoby fizyczne, lub osoby prowadzące działalność gospodarczą pozostające
w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej- do udziału
w przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków. W przypadku uczestnictwa jednego małżonka, wymaga się przedłożenia oryginału pisemnego oświadczenia współmałżonka o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu
z zamiarem nabycia nieruchomość, będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu.

8. Cena brutto jest  płatna przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Będzinie najpóźniej
w przeddzień zawarcia umowy.

9. O terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży nabywca powiadamiany jest na piśmie najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, przy czym wygrywający ma prawo wskazać wybraną przez siebie kancelarię notarialną, w której umowa ma zostać zawarta.

10. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone zostało na stronie internetowej Starostwa Powiatowego
w Będzinie w Biuletynie Informacji Publicznej, tablicach informacyjnych budynku Starostwa przy ul. Jana Sączewskiego 6 w Będzinie, oraz  ul. Ignacego Krasickiego 17 w Będzinie oraz zamieszczone w prasie o zasięgu obejmującym co najmniej teren powiatu.

11. Wszelkich dodatkowych informacji udziela się w Biurze Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ul. Ignacego Krasickiego 17, I piętro, pokój 113,  tel.: (32)36 80 784.

 

Likwidator stowarzyszenia zwykłego PromoArt z siedzibą w Będzinie przy ulicy Skalskiego 3/169 informuje, iż stowarzyszenie to zostało rozwiązane na mocy uchwały zebrania członków z dnia 18 sierpnia 2019 r. Wszelkie roszczenia wobec stowarzyszenia można zgłaszać na adres siedziby.

 

BGN-I.680.7.2019

 

OGŁOSZENIE

 

Starosta Będziński informuje, że termin składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we Wspólnocie Leśno-Gruntowej „Nadzieja” w Mierzęcicach, w trybie artykułu 6a ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tekst jedn.:  Dz. U. z 2016 r. poz. 703) został ustalony od dnia 08.08.2019 r. do dnia 31.08.2020 r.

 

Zgodnie z artykułem. 6a ust. 1 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych osobami  uprawnionymi do udziału we wspólnocie są:

1) osoby fizyczne lub prawne, które posiadają gospodarstwa rolne i nieprzerwanie przez okres od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. faktycznie korzystały ze wspólnotygruntowej albo

2) osoby fizyczne, które mają miejsce zamieszkania na terenie miejscowości, w której znajdują się grunty stanowiące wspólnotęlub prowadzą w tej miejscowości gospodarstwo rolne - jeżeli wspólnotą gruntową są lasy, grunty leśne albo nieużytki przeznaczone do zalesienia, chyba że przez okres od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. osoby te faktycznie nie korzystały ze wspólnoty.

Niekorzystanie ze wspólnoty gruntowej w okresie wymienionym w art. 6a ust. 1 pkt 1 nie powoduje utraty uprawnień, jeżeli spowodowane było klęską żywiołową, wypadkami losowymi lub innymi szczególnymi względami.

 

Wniosek, składany przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie powinien zawierać :

 

1)  określenie nieruchomości, która stanowi wspólnotę gruntową;

2)  imię i nazwisko osoby fizycznej albo firmę osoby prawnej uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej, o których mowa w art. 6a;

3)  nazwę miejscowości, w której położone jest gospodarstwo rolne uprawnionego do udziału we wspólnociegruntowej, o którym mowa w art. 6a;

4) wskazanie adresu do doręczeń.

We wniosku, o którym mowa w ust. 1, wskazuje się dowody, które świadczą:

1) że nieruchomość stanowi wspólnotę gruntową;

2) o spełnieniu warunków do nabycia uprawnień do udziału we wspólnocie gruntowej.

 

Wnioski należy składać w Biurze Obsługi Klienta w Starostwie Powiatowym w Będzinie przy ul. Ignacego Krasickiego 17, bądź za pośrednictwem Poczty Polskiej.

 

            Z up. Starosty Będzińskiego

            Lidia Firek

            Kierownik Biura

           Gospodarki Nieruchomościami

Podkategorie

Biura Obsługi Klienta:

 

Adres Telefon
ul. Jana Sączewskiego 6 +48 32 368-07-00 do 02

ul. Ignacego Krasickiego 17

+48 32 368-08-00 do 01

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom kontroli, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies.

Akceptuję pliki cookie