mapa powiatow bedzin slawkow mierzecice psary bobrowniki wojkowice bedzin czeladz siewierz

Dzisiaj jest: 17 kwiecień 2021
Imieniny obchodzą: Klara, Robert, Rudolf

 

 

WIRiNW – II.6845.0001.2019

OGŁOSZENIE

Starostwo Powiatowe w Będzinie ogłasza nabór wniosków na wynajem powierzchni
w Będzińskim Inkubatorze Przedsiębiorczości:

 1. lokale biurowe usytuowane w Będzinie przy ul. Sieleckiej 11:

a)    o powierzchni 26,78m2 (parter – budynek biurowy)

b)    o powierzchni 31,16m2 (parter – budynek biurowy) składający się z dwóch pomieszczeń o powierzchni 20,55m2 i 10,61m2

c)    o powierzchni 21,03m2 (I piętro – budynek biurowy)

d)    o powierzchni 13,21m2 (I piętro – budynek biurowy)

e)    o powierzchni 27,40m2 (I piętro – budynek biurowy)

f)     o powierzchni 35,57m2 (I piętro –budynek biurowy) składający się z dwóch pomieszczeń o powierzchni 20,55m2 i 15,02m2

O przyjęcie do Będzińskiego Inkubatora Przedsiębiorczości mogą ubiegać się:

 1. osoby fizyczne zamierzające podjąć działalność gospodarczą, zamieszkałe na terenie Powiatu Będzińskiego;
 2. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji
  o Działalności Gospodarczej, jednak nie dłużej niż 3 lata, z terenu Powiatu Będzińskiego;
 3. spółki prawa handlowego i spółdzielnie z siedzibą na terenie Powiatu Będzińskiego, prowadzące działalność gospodarczą wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, jednak nie dłużej niż 3 lata lub zamierzające prowadzić działalność gospodarczą w takiej formie organizacyjnej.

Zarząd Powiatu Będzińskiego w szczególnych przypadkach, mając na względzie cele i misję Inkubatora może odstąpić od konieczności spełnienia powyższych warunków.

Pierwszeństwo mają przedsięwzięcia:

 1. wdrażające nowoczesne technologie, patenty, innowacyjność, zajmujące się transferem technologii do gospodarki, w szczególności w zakresie medycyny, energetyki, technologii informatycznej i komunikacyjnej;
 2. podejmowane przez osoby bezrobotne;
 3. podejmowane przez osoby rozpoczynające prowadzenie działalności gospodarczej lub gdy działalność ta nie trwa dłużej niż jeden rok;
 4. prowadzone przez osoby niepełnosprawne, kobiety, osoby powyżej 50 roku życia, osoby niewykwalifikowane.

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o przystąpienie do Będzińskiego Inkubatora Przedsiębiorczości;
 2. oświadczenie.

Dodatkowo przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą są zobowiązani złożyć:

 1. potwierdzone za zgodność z oryginałem dokumenty założycielskie przedsiębiorstwa, tj. potwierdzające wpis przedsiębiorcy do właściwego rejestru,
 2. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z płatnościami z tytułu obowiązujących podatków, wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed datą złożenia wniosku o przyjęcie do Inkubatora;
 3. zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu z płatnościami z tytułu obowiązujących składek ubezpieczenia społecznego, wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed datą złożenia wniosku o przyjęcie do Inkubatora.  

 

Nabór wniosków prowadzony będzie do dnia 15 kwietnia 2019 roku. 

Dokumenty należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Będzinie lub pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Będzinie, ul. Ignacego Krasickiego 17, 42-500 Będzin (decyduje data wpływu do Starostwa).

 

Druki wniosków udostępnione są na stronie internetowej: www.inkubator.powiat.bedzin.pl
w zakładce „Pliki do pobrania” oraz w Starostwie Powiatowym w Będzinie, ul. Ignacego Krasickiego 17, pok. 120.

 

Informacji na temat naboru wniosków oraz wynajmowanych powierzchni udziela Wydział Inwestycji, Rozwoju i Nadzoru Właścicielskiego Starostwa Powiatowego w Będzinie, ul. Ignacego Krasickiego 17, pok. 120, tel. 32 368 07 88.

 

Będzin, dn. 12.03.2019 r.UWAGA!Z  uwagi  na  kwartalną  aktualizację  oprogramowania  stosowanego  do  obsługi Państwowego  Zasobu  Geodezyjnego  i Kartograficznego  w  Starostwie  Powiatowym w Będzinie system teleinformatyczny GEO-INFO do prowadzenia powiatowych baz danych geodezyjnych  oraz  rejestrów  ODGIK wraz  z modułem i.KERG  do  zdalnej obsługi  prac geodezyjnych zostanie wyłączony w dniu 21.03.2019r. w godzinach 7:00 – 11:00.

Za powstałe utrudnienia w okresie aktualizacji oprogramowania przepraszamy.  


Naczelnik Wydziału Geodezji
Geodeta Powiatowy

Jadwiga Zięba

Ogłoszenie o przeznaczeniu do zbycia w formie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Będzińskiego

 

Zarząd Powiatu Będzińskiego

 

na mocy art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami(tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XLV/488/2018 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 18 października 2018 r.

 

informuje o przeznaczeniu

 

do zbycia, w formie zamiany nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Powiatu Będzińskiego, usytuowanej w  Czeladzi przy ul. Kombatantów, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki  numer 21/1, 24//2, 25/1, 26/1, 27/7, 28/5, 114/5, 210/38 k.m.12 o pow. łącznej 0,2898 ha, opisanej w księdze wieczystej nr KW KA1B/00049060/6 Sądu Rejonowego w Będzinie.

 

Nieruchomość ma kształt regularny zbliżony do kwadratu, pozwalający na jej racjonalne zagospodarowanie, porośnięta trawą i drzewami (nie podlegającymi odrębnej wycenie). Nieruchomość nie ogrodzona. Przez nieruchomość przebiega, częściowo utwardzony asfaltem, szlak pieszy. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do infrastruktury technicznej w postaci sieci energetycznej (napowietrznej), sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej. Przez nieruchomość przebiegają kolidujące sieci uzbrojenia technicznego
w postaci sieci wodociągowej. Nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej.

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź, dla obszaru wschodnia część nowego miasta zatwierdzonym Uchwałą nr LV/890/2009 Rady Miejskiej Czeladzi z dnia 30 lipca 2009r. nieruchomość przeznaczona jest pod: TERENY ZIELENI – symbol planu 40 ZN

Przeznaczenie podstawowe: zieleń

Przeznaczenie dopuszczalne: infrastruktura techniczna.

Nadto część nieruchomości znajduje się w strefie ograniczeń związanych z przebiegającym wodociągiem.

 

Niniejsza informacja nie jest pełną informacją na temat zasad zabudowy                                    i zagospodarowania terenu.

Osobom posiadającym uprawnienia wynikające z przepisu art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 wyżej cytowanej ustawy, przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
W przypadku nie złożenia wniosku w podanym terminie roszczenie to wygasa.

 

Cena nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia w formie zamiany wynosi 152.116,-zł (słownie: sto pięćdziesiąt dwa tysiące sto szesnaście złotych). Do ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

 

Nieruchomość obciążona jest umową użyczenia zawartą z Gminą Czeladź na czas oznaczony do dnia 31.10.2021 r.

 

Tryb zbycia nieruchomości – zamiana na działki stanowiące własność Gminy Czeladź. Szczegółowe warunki zamiany zostaną określone w protokole uzgodnień.

 

Wszelkich dodatkowych informacji udziela się w Biurze Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Będzinie, ul. Ignacego Krasickiego 17, I piętro, pokój 113, tel. 32 3680784, 32 3680781.

Podkategorie

Biura Obsługi Klienta:

 

Adres Telefon
ul. Jana Sączewskiego 6 +48 32 368-07-00 do 02

ul. Ignacego Krasickiego 17

+48 32 368-08-00 do 01

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom kontroli, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies.

Akceptuję pliki cookie