mapa powiatow bedzin slawkow mierzecice psary bobrowniki wojkowice bedzin czeladz siewierz

Dzisiaj jest: 22 czerwiec 2021
Imieniny obchodzą: Paulina, Jan, Tomasz

Nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie

 

Logotypy: 'Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój', 'Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny'

 

Projekt Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie będzińskim (V) jest współfinansowany przez Unię Europejską  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy -  projekty pozakonkursowe, Poddziałania 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

 

KOMUNIKAT

Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie ogłasza w terminie od 23.06.2021r. do 25.06.2021r. nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia.

 

Środki Europejskiego Funduszu Społecznego/ Funduszu Pracy w ramach bonu na zasiedlenie mogą być przyznane w wysokości określonej w umowie, nie wyższej niż 9 000,00 (dziewięć tysięcy złotych 00/100). Limit środków będący w dyspozycji tut. Urzędu umożliwi sfinansowanie w 2021r. 6 bonów na zasiedlenie.

 

Kwota przyznana w ramach bonu na zasiedlenie może zostać przeznaczona na pokrycie kosztów zamieszkania związanych z podjęciem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

 

Bony na zasiedlenie mogą zostać przyznane wyłącznie osobom bezrobotnym do 30. roku życia w związku z podjęciem przez te osoby zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej poza miejscem dotychczasowego zamieszkania.

 

Przedmiotowe wnioski będą rozpatrywane w oparciu o postanowienia Regulaminu przyznawania bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia obowiązującego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Będzinie w 2021r., przy uwzględnieniu uzasadnienia celowości przyznania bonu na zasiedlenie wskazanego przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

 

Wnioski należy składać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie przy ul. Krasickiego 17A w pokoju nr. 205 lub w skrzynce podawczej mieszczącej się przy wejściu głównym budynku lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego lub przesyłką kurierską na adres Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie, ul. Krasickiego 17A, 42-500 Będzin. Druki wniosków wraz z załącznikami dostępne są w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie oraz na stronie internetowej bedzin.praca.gov.pl Za datę złożenia wniosku przesłanego pocztą tradycyjną uznaje się datę jego wpływu do Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie. Wnioski nadesłane do Urzędu faksem pozostaną bez rozpatrzenia.

 

Szczegółowe informacje dotyczące prowadzonego naboru wniosków udzielane są pod numerem telefonu (32) 729-59-41 wew. 018 lub 729-054-583.

 

Plakat z treścią komunikatu

 

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie

Biura Obsługi Klienta:

 

Adres Telefon
ul. Jana Sączewskiego 6 +48 32 368-07-00 do 02

ul. Ignacego Krasickiego 17

+48 32 368-08-00 do 01

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom kontroli, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies.

Akceptuję pliki cookie