mapa powiatow bedzin slawkow mierzecice psary bobrowniki wojkowice bedzin czeladz siewierz

Dzisiaj jest: 18 październik 2021
Imieniny obchodzą: Juliana, Łukasza, Bogumiła

 

  WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA

Starosta Będziński wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

 Działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.1990 z póź.zm ) oraz zarządzenia nr 311/21 Wojewody Śląskiego z dnia 10 września 2021 r. w sprawie udzielenia zgody Staroście Będzińskiemu na zbycie części nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Czeladź

 

Informuje o przeznaczeniu :

 

do sprzedaży w trybieprzetargu nieruchomości niezabudowanych wchodzących w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa położonych w miejscowości Czeladź, obręb Czeladź.

 

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI WEDŁUG KSIĘGI WIECZYSTEJ ORAZ EWIDENCJI GRUNTÓW i BUDYNKÓW:

 

 Działka  nr  87/1 o  pow. 515 m², obręb Czeladź, oznaczona użytkiem gruntowym: symbol RIIIb – grunty orne klasy III oraz działka nr 71/5  o  pow. 289 m², karta mapy 25, obręb Czeladź, oznaczona użytkiem gruntowym: symbol RIIIb – grunty orne klasy III,  dla których V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Będzinie prowadzi księgę wieczystą KA1B/00055165/7, działy III i IV księgi wieczystej wolne są od wpisów, nieruchomości nie stanowią zabezpieczenia dla zobowiązań Skarbu Państwa. Własność: Skarb Państwa.

 

OPIS NIERUCHOMOŚCI:

Nieruchomości   przeznaczone  do  zbycia  położone  są  w  Czeladzi,  pomiędzy  ulicami    Będzińską i Gdańską. Bezpośrednie otoczenie stanowią tereny usługowe częściowo zabudowane, tereny niezabudowane oraz pojedyncza zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. W dalszej odległości znajdują  się  obiekty  usługowo-handlowe wielkopowierzchniowe,  centra  logistyczne,  bazy,  składy  i magazyny. Dojazd do nieruchomości od strony ulicy Będzińskiej i Gdańskiej, które są drogami publicznymi o nawierzchni utwardzonej dobrej jakości. Dojazd do otoczenia korzystny. Działka nr 87/1 ma kształt nieregularny mocno wydłużony – działka bardzo wąska (szerokość działki średnio 5m), porośnięta trawą. Nieruchomość nieogrodzona. Poprzez działkę przebiegają kolidujące napowietrzne sieci energetyczne, sieć teletechniczna oraz wodociągowa. Działka posiada możliwość dostępu do następujących  sieci uzbrojenia terenu: sieci energetycznej, wodociągowej, teletechnicznej, gazociągu oraz kanalizacji. Działka nr 71/5 ma kształt nieregularny mocno wydłużony - działka bardzo wąska (szerokość działki średnio 3,5m), porośnięta trawą. Nieruchomość nieogrodzona. Poprzez działkę przebiegają kolidujące napowietrzne sieci energetyczne. Działka posiada możliwość dostępu do następujących  sieci uzbrojenia terenu: sieci energetycznej, wodociągowej, teletechnicznej, gazociągu oraz kanalizacji.              

 

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA:

Obecnie dla terenu obejmującego działki nr 87/1 i nr 71/5 k.m. 25 obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź przyjęty Uchwałą nr XXVII/329/2020 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 30 września 2020r., a przedmiotowe działki znajdują się w „terenach zabudowy usługowo-produkcyjnej w tym obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2- symbol planu 7U/UC”.

Nieruchomość należy zagospodarować zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i jego szczegółowymi zapisami.

 

CENA  NIERUCHOMOŚCI DZIAŁKI NR 87/1 :  75 000,00 zł 

CENA  NIERUCHOMOŚCI DZIAŁKI NR 71/5 :  45 000,00 zł

Podatek VAT w wysokości 23% zostanie doliczony do ceny nieruchomości.

 

DODATKOWE INFORMACJE:

  1. Nieruchomości   sprzedawane   będą   w   drodze   przetargu.  Cena  nieruchomości,  ustalona w przetargu, płatna jest w całości przed zawarciem aktu notarialnego na konto Starostwa Powiatowego w Będzinie.
  2. Nabywców będących cudzoziemcami wiąże ustawa z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2278 ).
  3. Osobom posiadającym uprawnienia wynikające z przepisu art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 wyżej cytowanej ustawy, przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu tj: od 08.10.2021r. do 19.11.2021r.

 

Wszelkich dodatkowych informacji udziela się w Biurze Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Będzinie, ul. Krasickiego 17, I piętro, pokój 113, tel. 32 3680784, 32 3680781.

 

Niniejszy  wykaz   podlega   wywieszeniu  na  okres  21 dni  w  siedzibach  Starostwa  Powiatowego  w Będzinie przy ul. Ignacego Krasickiego 17 oraz przy ul. Sączewskiego 6, zamieszczeniu na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Będzinie oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.bedzin.pl. Ponadto wykaz podlega publikacji na stronie podmiotowej Wojewody Śląskiego w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 21 dni.

 

 

STAROSTA BĘDZIŃSKI

SEBASTIAN SZALENIEC

 

 

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do dzierżawy

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U z 2020r. poz. 1990) Starosta Będziński przeznacza do dzierżawy na okres 3 lat nieruchomości usytuowane w  Sławkowie, obręb Dębowa Góra.                                  

 

 

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI WEDŁUG KSIĘGI WIECZYSTEJ ORAZ EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW:     

         

1) Część nieruchomość stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Sławkowie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki numer 143/2,142/5,140/2 obręb Dębowa Góra o powierzchni łącznej 2411m2, stanowiącej użytek (tr) – tereny różne 1751m2 oraz użytek (Ls) – lasy 660m2, opisanej w księdze wieczystej nr KA1D/00023615/6 Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej. Dział III i IV księgi wieczystej wolne od wpisów.

2) Część nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Sławkowie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 109/3 obręb Dębowa Góra o powierzchni 17270m2, stanowiącej użytek (tr) – tereny różne 12986m2 oraz użytek (Ls) – lasy 4284m2, opisanej w księdze wieczystej nr KA1D/00025419/6 Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej. Dział III i IV księgi wieczystej wolne od wpisów.

3) Część nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Sławkowie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki numer 106/3 i 106/4 obręb Dębowa Góra o powierzchni całkowitej 39262 m2, stanowiącej użytek  (tr) – tereny różne 37663m2 oraz użytek W (grunty pod rowami) 1599m2, opisanej w księdze wieczystej nr  KA1D/00025418/9 Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej. Dział III i IV księgi wieczystej wolne od wpisów.

4) Część nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Sławkowie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 104/4 obręb Dębowa Góra o powierzchni całkowitej 2573m2 stanowiącej użytek (tr) – tereny różne, opisanej w księdze wieczystej nr KA1D/00031471/3 Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej. Dział III i IV księgi wieczystej wolne od wpisów.

OPIS NIERUCHOMOŚCI:

 

Nieruchomość usytuowana jest w Dębowej Górze, stanowi teren po byłym torowisku.

 

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA:

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Sławkowa, przyjętym Uchwałą XLVII/477/10 z dn. 26.03.2010r. w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego przedmiotowe działki leżą na terenie oznaczonym symbolami:

- 4-49.PG – tereny kopalń piasku

- 4-49.PG– tereny kopalń piasku

- 4-49.ZL – lasy

Ww. działki wchodzą w granicę obszaru górniczego – symbol planu OG

 

 

CEL DZIERŻAWY: działalność wydobywcza – 8529m2  drogi dojazdowe – 880m2

                       

 

POWIERZCHNIA DZIERŻAWY: 9409m2

 

 

CZAS NA KTÓRY UMOWA DZIERŻAWY ZOSTANIE ZAWARTA:  3 lata

 

WYSOKOŚĆ OPŁATY Z TYTUŁU DZIERŻAWY: 30.000,00 netto/rok za działki przeznaczone na działalność wydobywczą oraz 0,45 zł/m2 netto miesięcznie za działki przeznaczone na drogi dojazdowe  Do kwoty czynszu doliczony zostanie podatek według obowiązującej stawki. Wysokość czynszu może raz w roku ulec podwyższeniu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

 

TERMIN WNOSZENIA OPŁAT:  czynsz miesięczny do 25 dnia każdego miesiąca, czynsz roczny do 31 marca każdego roku

                                            

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni w siedzibach Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ulicy Ignacego Krasickiego 17 (I piętro) i Jana Sączewskiego 6 oraz publikacji  w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.bedzin.pl oraz na stronie internetowej www.powiat.bedzin.pl Ponadto wykaz podlega publikacji na stronie podmiotowej Wojewody Śląskiego  w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 21 dni.

 

STAROSTA BĘDZIŃSKI

                                                                                                                                                                                                               SEBASTIAN SZALENIEC

  

 


 

 

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do dzierżawy

 

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U z 2020r. poz. 1990) Starosta Będziński przeznacza do dzierżawy na okres 3 lat część nieruchomości usytuowanej w  Będzinie.                                  

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI WEDŁUG KSIĘGI WIECZYSTEJ ORAZ EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW:              

Nieruchomość stanowiąca własność Skarbu Państwa położona jest w Będzinie, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 1864/40, obręb Grodziec o powierzchni całkowitej 1084m2, stanowiąca użytek (dr) – drogi, opisana w księdze wieczystej nr KA1B/00024796/3 Sądu Rejonowego w Będzinie. W dziale III księgi wieczystej widnieją wpisy dotyczący ograniczonych praw rzeczowych dotyczące innych nieruchomości. Dział IV księgi wieczystej wolny od wpisów.

OPIS NIERUCHOMOŚCI:

 

Nieruchomość usytuowana jest w Grodźcu przy ul. Barlickiego, w części stanowi wewnętrzną drogę dojazdową oraz teren zielony.

 

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA:

 

Dotychczas obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości utracił ważność. Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina” zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej Będzina Nr XLII/398/2013 z dnia 30 września 2013r., przedmiotowa działka przeznaczona jest pod: TERENY NISKIEJ ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ – symbol literowy Mn-2

 

CEL DZIERŻAWY: parking na rzecz wspólnoty mieszkaniowej

                       

POWIERZCHNIA DZIERŻAWY: 150m2

 

CZAS NA KTÓRY UMOWA DZIERŻAWY ZOSTANIE ZAWARTA:  3 lata

 

WYSOKOŚĆ OPŁATY Z TYTUŁU DZIERŻAWY: 0,50zł netto/m2 na m-c. Do kwoty czynszu doliczony zostanie podatek według obowiązującej stawki. Wysokość czynszu może raz w roku ulec podwyższeniu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

 

TERMIN WNOSZENIA OPŁAT: do 25 dnia każdego miesiąca

 

 

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni w siedzibach Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ulicy Ignacego Krasickiego 17 (I piętro) i Jana Sączewskiego 6 oraz publikacji  w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.bedzin.pl oraz na stronie internetowej www.powiat.bedzin.pl Ponadto wykaz podlega publikacji na stronie podmiotowej Wojewody Śląskiego w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 21 dni.

 

 

                                                                                                                                                                                                                 STAROSTA BĘDZIŃSKI

                                                                                                                                                                                                                 SEBASTIAN SZALENIEC

 


 

 

 

 

 

Starosta Będziński Sebastian Szaleniec informuje, że rozpoczął się nabór wniosków o przyznanie stypendium Powiatu Będzińskiego dla najzdolniejszych uczniów pobierających naukę w szkołach ponadpodstawowych na terenie powiatu będzińskiego oraz dla najzdolniejszych studentów zamieszkujących gminy powiatu będzińskiego.

 

Przypominamy, że składane wnioski powinny być kompletne, a wszelkie dokumenty potwierdzające osiągnięcia wystawione w języku obcym powinny być przedłożone wraz z tłumaczeniem w języku polskim.

 

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Będzinie, tel. 32 368 07 14.

 

Regulamin dostępny tu: powiat.bedzin.pl/oswiata-menu/stypendia-menu

 

Szanowni Państwo,

W związku z decyzją o wygaszaniu funkcjonowania platformy SEKAP z upływem 31.12.2021 r., informujemy, że od dnia 01.12.2021r. wyłączona zostanie możliwość przesyłania wniosków przy użyciu platformy SEKAP do Urzędów.

 

Do końca grudnia (tj. 31.12.2021r.) będzie możliwość zalogowania się do skrzynki kontaktowej, odebrania oraz pobrania z niej pism.

 

Od 01.01.2022 r. nie będzie możliwa komunikacja z urzędami i jednostkami za pomocą platformy SEKAP, a dane zostaną nieodwracalnie usunięte ze wszystkich skrzynek kontaktowych. Operacja usunięcia jest nieodwracalna i nie będzie możliwości przywrócenia korespondencji do skrzynki.

 

Jednocześnie zachęcamy do załatwia spraw urzędowych przez Internet za pośrednictwem platformy ePUAP.

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

Starosty Będzińskiego

wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej

 

Działając na podstawie art. 113 ust. 6 i 7, art. 114 ust. 3 i 4, art. 124 i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 735)

 

informuję

 

o zamiarze wszczęcia postępowań administracyjnych w sprawie wydania decyzji ograniczających sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym:

  1. położonej w gminie Czeladź, oznaczonej numerem geodezyjnym: 62/3o powierzchni 0.1993 ha, k.m. 6, przez udzielenie zezwolenia na przeprowadzenie na nieruchomości prac związanych z ułożeniem sieci gazowej niskiego ciśnienia Ø 160PE i sieci gazowej niskiego ciśnienia Ø 63PE w związku z  realizacją zadania pod nazwą: „Rozbudowa sieci gazowej niskiego ciśnienia (dalej zamiennie n/c) Ø160PE oraz sieci gazowej niskiego ciśnienia Ø63PE wraz z budową przyłączy gazowych n/c Ø40 PE (6 szt.) do budynków mieszkalnych jednorodzinnych przy ul. Szpitalnej w Czeladzi”;
  2. położonej w gminie Sławków, obręb Sławków, oznaczonej numerem geodezyjnym: 1880/4 o powierzchni 0.1514 ha, przez udzielenie zezwolenia na wykonanie prac związanych z przebudową istniejącej stacji gazowej redukcyjno – pomiarowej w związku z realizacją zadania pod nazwą: „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę SRP Sławków ul. Szymanowskiego” .

W związku z powyższym wzywa się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do wyżej wymienionych nieruchomości, o zgłoszenie się w terminie 2 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, tj. od dnia 17 września 2021r., do siedziby Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ul. Jana Sączewskiego 6 lub ul. Ignacego Krasickiego 17, celem udokumentowania swojego prawa do przedmiotowych nieruchomości.

 

Jeżeli w wyznaczonym terminie nie zgłoszą się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do przedmiotowych nieruchomości, wszczęte zostanie postępowanie w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

 

Kontakt telefoniczny do Biura Gospodarki Nieruchomościami: (32) 36 80 782, od wtorku do czwartku w godzinach 7.30-15.30, w poniedziałek w godzinach 7.30-17.00, w piątek w godzinach 7.30-14.00.

 

                                                                                     Z up. Starosty Będzińskiego

                        Iwona Fabiszak

                                                                                                 Kierownik Biura Gospodarki Nieruchomościami


 

 

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do dzierżawy

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U z 2020r. poz. 1990 ze zm.)

Starosta Będziński przeznacza do dzierżawy na okres 3 lat  część nieruchomości usytuowanej w  Czeladzi.

 

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI WEDŁUG KSIĘGI WIECZYSTEJ ORAZ EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW:              

Działka numer 86, o powierzchni 10 056m2, stanowiąca użytek (Ba) – tereny przemysłowe  arkusz mapy 18, opisana w księdze wieczystej nr KA1B/00014301/4 Sądu Rejonowego w Będzinie. Działy III i IV księgi wieczystej wolne od wpisów.

 

OPIS NIERUCHOMOŚCI:

Nieruchomość w części stanowi teren przemysłowy zabudowany obiektami budowlanymi. Część nieruchomości stanowi drogę dojazdową do obiektów.

 

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA:

Zgodnie z Uchwałą Nr XX/247/2020 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 26 lutego 2020r. przedmiotowa nieruchomość znajduje się w „terenach zabudowy usługowej – symbol planu 20U”

 

CEL DZIERŻAWY:  magazynowo-składowy – 20 m2

                            droga dojazdowa – 153 m2

                                 

POWIERZCHNIA DZIERŻAWY: 173m2

 

CZAS NA KTÓRY UMOWA DZIERŻAWY ZOSTANIE ZAWARTA:  3 lata

 

WYSOKOŚĆ OPŁATY Z TYTUŁU DZIERŻAWY: 2,30 zł/m2 netto miesięcznie za nieruchomość na cel magazynowo-składowy, 0,60 zł/m2 netto miesięcznie za dojazd. Do kwoty czynszu doliczony zostanie podatek według obowiązującej stawki. Wysokość czynszu może raz w roku ulec podwyższeniu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

 

TERMIN WNOSZENIA OPŁAT: do 25 dnia każdego miesiąca

 

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni w siedzibach Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ulicy Jana Saczewskiego 6 oraz Ignacego Krasickiego 17, zamieszczeniu na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Będzinie oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.bedzin.pl. Ponadto wykaz podlega publikacji na stronie podmiotowej Wojewody Śląskiego  w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 21 dni.

 

Wywieszono………………….

Zdjęto…………………………

 

                                                                                                                                             STAROSTA BĘDZIŃSKI

                                                                                                                                             SEBASTIAN SZALENIEC

 

 


 

 

 

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do dzierżawy

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U z 2020r. poz. 1990 ze zm.)

Starosta Będziński przeznacza do dzierżawy na okres 3 lat część nieruchomości usytuowanej w  Będzinie.

 

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI WEDŁUG KSIĘGI WIECZYSTEJ ORAZ EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW:              

Nieruchomość stanowiąca własność Skarbu Państwa położona jest w Będzinie, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 4/196, obręb Będzin o powierzchni całkowitej 1276m2 (dr) – drogi, opisana w księdze wieczystej nr KA1B/00024796/3 Sądu Rejonowego w Będzinie. W dziale III Księgi wieczystej widnieją wpisy dotyczące odpłatnej służebności gruntowej drogi koniecznej w stosunku do innych działek opisanych w ww. księdze wieczystej. Dział IV księgi wieczystej wolny od wpisów.

 

OPIS NIERUCHOMOŚCI:

Nieruchomość usytuowana jest w Będzinie przy ul. Żwirki i Wigury, stanowi drogę dojazdową oraz teren zielony.

 

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA:

Dla terenu przedmiotowej działki dotychczas obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego z dniem 1 stycznia 2004 r. utracił ważność i na tym terenie gmina nie ma planu. Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina” zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej Będzina Nr XLII/398/2013 Rady Miejskiej Będzina z dnia 30 września 2013 r., które jednakże nie jest aktem prawa miejscowego przedmiotowa działka przeznaczona jest pod: TERENY ZABUDOWY USŁUGOWEJ – symbol literowy U-2

 

CEL DZIERŻAWY: boksy śmietnikowe

                       

POWIERZCHNIA DZIERŻAWY: 36m2

 

CZAS NA KTÓRY UMOWA DZIERŻAWY ZOSTANIE ZAWARTA:  3 lata

 

WYSOKOŚĆ OPŁATY Z TYTUŁU DZIERŻAWY: 2 zł netto/m2 na m-c. Do kwoty czynszu doliczony zostanie podatek według obowiązującej stawki. Wysokość czynszu może raz w roku ulec podwyższeniu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

 

TERMIN WNOSZENIA OPŁAT: do 25 dnia każdego miesiąca

 

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni w siedzibach Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ulicy Ignacego Krasickiego 17 i Jana Sączewskiego 6, zamieszczeniu na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Będzinie oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.bedzin.pl. Ponadto wykaz podlega publikacji na stronie podmiotowej Wojewody Śląskiego  w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 21 dni.

 

Wywieszono………………….

Zdjęto…………………………

                                                                                                                             STAROSTA BĘDZIŃSKI

                                                                                                                             SEBASTIAN SZALENIEC

 


                                                               

Podkategorie

Biura Obsługi Klienta:

 

Adres Telefon
ul. Jana Sączewskiego 6 +48 32 368-07-00 do 02

ul. Ignacego Krasickiego 17

+48 32 368-08-00 do 01

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom kontroli, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies.

Akceptuję pliki cookie