mapa powiatow bedzin slawkow mierzecice psary bobrowniki wojkowice bedzin czeladz siewierz

Dzisiaj jest: 16 maj 2021
Imieniny obchodzą: Andrzej, Małgorzata, Wieńczysław

 

D e c y z j a

S t a r o s t y  B ę d z i ń s k i e g o

 

Na podstawie art. 6 ust. 1 i 2, art. 8a ust. 7 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r.
o zagospodarowaniu wspólnot  gruntowych   (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 703), art. 104 oraz art. 268a Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2016 poz. 23 ze zm.),
w związku z art. 16 ustawy z dnia 07.04.2017 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2017 r. poz. 935 )

 

o r z e k a m

 

o nieustaleniu wykazu osób uprawnionych do udziału we Wspólnocie Leśno – Gruntowej
„ Nadzieja ” w Mierzęcicach, prowadzonego w myśl art. 6 oraz art. 8a ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tekst jedn.:  Dz. U. z 2016 r. poz. 703).

 

U z a s a d n i e n i e

 

Postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie zostało wszczęte w związku z wnioskami osób fizycznych ubiegających się o status uprawnionego we Wspólnocie  Leśno – Gruntowej „ Nadzieja ” w Mierzęcicach, złożonymi do dnia 31.12.2016 r.

Stosownie do zapisów art. 6 ust. 1 i 2 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot  gruntowych  uprawnionymi do udziału we wspólnocie gruntowej są osoby fizyczne lub prawne posiadające gospodarstwa rolne, jeżeli w ciągu ostatniego roku przed dniem wejścia w życie ustawy tj.  w okresie od 5 lipca 1962 r. do 5 lipca 1963 r. faktycznie korzystały z tej wspólnoty. Jeżeli wspólnotą gruntową są lasy, grunty leśne albo nieużytki przeznaczone do zalesienia, uprawnionymi do udziału w takiej wspólnocie są osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania, lub osoby prawne mające siedzibę na terenie miejscowości, w której znajdują się grunty stanowiące wspólnotę, lub osoby mające miejsce zamieszkania na terenie innej miejscowości, a prowadzące gospodarstwo rolne, chyba że w okresie 5 lat przed dniem wejścia w życie ustawy osoby te faktycznie ze wspólnoty nie korzystały.

Zgodnie z art. 8a ustawy o zagospodarowaniu wspólnot  gruntowych ustalenie, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową, ustalenie wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykazu obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie, następuje na wniosek złożony nie później niż do dnia 31 grudnia 2016 r. przez uprawnionego do udziału we wspólnocie gruntowej, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lub 2, albo przez jego następcę prawnego. W myśl art. 8a ust. 7 ustawy w przypadku, gdy nie jest możliwe ustalenie uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej, o których mowa w art. 6 ust. 1 lub 2, starosta wydaje decyzję o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie na podstawie art. 6 ust. 1 lub 2.

W oparciu o ww. przepisy prawne oraz po zgromadzeniu i przeanalizowaniu dokumentacji w przedmiotowej sprawie Starosta Będziński decyzją z dnia 28.12.2017 r. nr BGN-I.680.3.2017 orzekł o nieustaleniu wykazu osób uprawnionych do udziału we Wspólnocie Leśno – Gruntowej „ Nadzieja ” w Mierzęcicach, prowadzonego w trybie art. 6 oraz art. 8a ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tekst jedn.:  Dz. U. z 2016 r. poz. 703).

Od ww. decyzji Spółka dla Zagospodarowania Wspólnoty Leśno – Gruntowej „ Nadzieja ” w Mierzęcicach złożyła w dniu 17.01.2018 r.  odwołanie za pośrednictwem Starosty Będzińskiego do Wojewody Śląskiego.

Wojewoda Śląski po rozpatrzeniu odwołania decyzją z dnia 14.08.2018 r. nr IFVIII.7581.2.1.2018 uchylił decyzję Starosty Będzińskiego z dnia 28.12.2017 r. w całości i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia.

Zgodnie z treścią decyzji Wojewody Śląskiego podstawą rozstrzygnięcia w sprawie jest dokładna analiza „Wyciągu z tabeli nadawczej nadania gruntów włościanom wsi Mierzęcice”, która pozwoli ustalić skąd wywodzi się następstwo prawne osób ubiegających się o status udziałowca we wspólnocie. Ponadto Wojewoda zwrócił uwagę, że Starosta Będziński nie ustalił jaki był charakter użytkowania gruntów przez zgłaszających swoje żądania. Zgodnie z zapisami art. 6 ust. 2 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, jeżeli wspólnotą gruntową są lasy, grunty leśne albo nieużytki przeznaczone do zalesienia, uprawnionymi do udziału w takiej wspólnocie są osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania, lub osoby prawne mające siedzibę na terenie miejscowości, w której znajdują się grunty stanowiące wspólnotę, lub osoby mające miejsce zamieszkania na terenie innej miejscowości, a prowadzące gospodarstwo rolne, chyba że w okresie 5 lat przed dniem wejścia w życie ustawy osoby te faktycznie ze wspólnoty nie korzystały. W konkretnym przypadku Wspólnota „ Nadzieja” w Mierzęcicach jest wspólnotą Leśno – Gruntową i w skład nieruchomości wspólnoty wchodzą również grunty leśne, a zatem koniecznym jest ustalenie sposobu użytkowania, z uwagi na fakt, że w przypadku użytków leśnych wnioskodawcy muszą wykazać, że osoby te faktycznie korzystały ze wspólnoty w okresie 5 lat przed dniem wejścia w życie ustawy, a nie tylko ostatni rok. Zgodnie z  treścią złożonych wniosków wszystkie osoby ubiegające się o udział we wspólnocie oświadczały, że z gruntów Wspólnoty korzystały jedynie w okresie 1 roku od wejścia w życie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.

W związku powyższym tut. organ ponownie rozpatrując sprawę w pierwszej kolejności wezwał pismem z dnia 04.12.2018 r. nr BGN-I.680.3.2017 Zarząd Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Leśno Gruntowej „ Nadzieja” Mierzęcicach do uzupełnienia materiału dowodowego, w sprawie ustalenia wykazu osób uprawnionych do udziału ww. Wspólnocie  o następujące dokumenty:

 

-  tabelę nadawczą nadania gruntów włościanom wsi Mierzęcice, która będzie stanowić podstawę  dla ustalenia skąd wywodzi się następstwo prawne osób, które obecnie zgłaszają swoje żądania do udziału we wspólnocie,

-    określenia jaki była charakter użytkowania gruntów osób ubiegających się o udział we wspólnocie, z uwagi na to, że w przypadku użytkowania gruntów stanowiących lasy, grunty leśne lub nieużytki przeznaczone do zalesienia, wnioskodawcy muszą wykazać użytkowanie ww. gruntów przez okres 5 –ciu  lat, przed wejściem w życie ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, a nie przez okres 1 roku .

 

Termin uzupełnienia ww. dokumentów upłynął bezskutecznie, w związku czym Starosta Będziński w sprawie powyższej dokumentacji zwrócił się pismem z dnia 12.03.2019 r. nr BGN-I.680.3.2017 do Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim, Archiwum Państwowego w Częstochowie, Archiwum Państwowego w Łodzi oraz Archiwum Państwowego w Kielcach.

Ponadto pismem z dnia 12.03.2019 nr BGN-I.680.3.2019 tut. organ ponownie poinformował Zarząd Wspólnoty Leśno-Gruntowej „Nadzieja” w Mierzęcicach o konieczności uzupełnienia materiału dowodowego w sprawie wyjaśniając, że brak przedmiotowej dokumentacji będzie skutkował  rozstrzygnięciem w oparciu o dotychczas przedłożone dokumenty.

W korespondencji dot. brakującej dokumentacji dowodowej tut. organ pominął Archiwum Państwowe w Katowicach oraz Urząd Gminy Mierzęcice z uwagi na fakt, że dopełnił ten obowiązek w postępowaniu zakończonym decyzją z dnia 28.12.2017 r. nr BGN-I.680.3.2017. Zgodnie z otrzymaną informacją, z Archiwum Państwowego w Katowicach (pismo z dnia 22.09.2017 r. IV.6341.445.2017) nie odnaleziono w przeszukanym  zasobie archiwalnym dokumentacji dotyczącej Wspólnoty Leśno-Gruntowej „Nadzieja” w Mierzęcicach. Natomiast  Urząd Gminy Mierzęcicach pismem z dnia  z dnia 09.08.2017 r. nr GK.6873.2.0001.2017 poinformował, że jest w posiadaniu kserokopii dokumentu pt. „ Wykaz nieruchomości stanowiących wspólnotę gruntową – Mierzęcice”, pochodzącego z połowy lat ‘80 ubiegłego wieku, a zatem nie mógł być on pomocny w rozstrzygnięciu w sprawie ustalenia  wykazu osób uprawnionych do udziału we Wspólnocie Leśno – Gruntowej „ Nadzieja ” w Mierzęcicach, prowadzonego w myśl art. 6 oraz art. 8a ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.

Pismem z dnia 22.03.2019 r. nr OI.6341.25.2019 r. Archiwum Państwowe w Częstochowie poinformowało, że w tamtejszych zasobach gromadzona jest dokumentacja archiwalna z terenu swojej właściwości miejscowej tj. akta wytworzone na terenie byłego województwa częstochowskiego z lat 1975-1998, a zatem nie jest możliwe odszukanie dokumentów dotyczących Wspólnoty Leśno – Gruntowej „ Nadzieja” w Mierzęcicach, przynależącej w latach 1975 – 1998 do województwa katowickiego. Podobnie Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim oraz Archiwum Państwowe w Łodzi poinformowało o braku dokumentacji w rzeczonym zakresie ( pismo z dnia 25.03.2019 r. nr OII.6341.51.2019 , pismo  dnia 15.04.2019 r. nr OII.6341.217.2019). W przypadku Archiwum Państwowego w Kielcach tut. organ otrzymał informację, że w archiwalnej dokumentacji tamtejszego zasobu odnaleziono rejestr pomiarowy podziału wspólnych pastwisk wsi Mierzęcice i plan podziału wspólnych pastwisk z lat 1937 -1938. W rozmowie telefonicznej ze st. kustoszem Archiwum Państwowego w Kielcach przeprowadzonej w dniu 10.04.2019 r. ustalono, że w zasobach archiwalnych poza rejestrem pomiarowym podziału wspólnych pastwisk wsi Mierzęcice i planem podziału w skali 1:5000 z lat 1937-1938 znajdującym się pod sygn. arch. 21278, nie figuruje inna dokumentacja, a w szczególności  dokumenty wymienione w piśmie Starosty Będzińskiego z dnia 12.03.2019 r.  nr BGN-I.680.3.2017.

Pismem z dnia 06.04.2019 r. Spółka dla Zagospodarowania Wspólnoty Leśno- Gruntowej „Nadzieja” w Mierzęcicach poinformowała, że nie jest w stanie przedłożyć dokumentacji określającej charakter użytkowania gruntów oraz tabeli nadawczej, podobnie jak i osoby, które obecnie gospodarują w sołectwie Mierzęcice i Mierzęcice II na terenach, do których zostały dopisane dodatkowe grunty wspólnoty gruntowej. Powyższe jest podyktowane faktem, że większość właścicieli, którzy byli właścicielami gruntów w sołectwie nie żyje, a następcy prawni, nie są w stanie przedstawić charakteru użytkowania gruntów oraz powierzchni gospodarstw w okresie wskazanym w art. 6 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot  gruntowych, w trybie którego prowadzone jest przedmiotowe postępowanie. Jednocześnie Spółka poinformowała, że w przypadku nie znalezienia potrzebnych dokumentów w odległych archiwach i nieustaleniu listy członków w trybie art. 6 ww. ustawy, ustalenie listy członków prawdopodobnie będzie możliwe w oparciu art. 6a ustawy.

Analizując wnioski złożone przez ubiegających oraz dołączoną dokumentację w postaci kserokopii dokumentów własnościowych  stwierdzono, że wnioski w większości zostały złożone przez następców prawnych osób, które faktycznie mogły korzystać ze Wspólnoty ww. okresie.
W związku powyższym w przedmiotowym postępowaniu priorytetem jest ustalenie poprzedników prawnych osób ubiegających się o status udziałowca we wspólnocie, które pozwoli ustalić skąd wywodzi się następstwo prawne aktualnych wnioskodawców.

Biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy prawne oraz brak dokumentacji umożliwiającej odtworzenie wykazu osób, którzy korzystali ze Wspólnoty w okresie wymaganym w art.6 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, jak i również brak możliwości określenia sposobu użytkowania gruntów przez ww. osoby orzeczono jak w sentencji.

Stosownie do zapisów art. 8a ust. 7 ww. ustawy w przypadku gdy nie jest możliwe ustalenie uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej, o których mowa w art. 6 ust. 1 lub 2, starosta wydaje decyzję o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie na podstawie art. 6 ust. 1 lub 2.

 

Od decyzji niniejszej przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Śląskiego - za pośrednictwem Starosty Będzińskiego - w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

 

Z up. Starosty Będzińskiego
Lidia Firek
Kierownik Biura
Gospodarki Nieruchomościami

Biura Obsługi Klienta:

 

Adres Telefon
ul. Jana Sączewskiego 6 +48 32 368-07-00 do 02

ul. Ignacego Krasickiego 17

+48 32 368-08-00 do 01

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom kontroli, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies.

Akceptuję pliki cookie