mapa powiatow bedzin slawkow mierzecice psary bobrowniki wojkowice bedzin czeladz siewierz

Dzisiaj jest: 7 maj 2021
Imieniny obchodzą: Ludmiła, Gizela, Benedykt

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Dziewki

 

Starosta Będziński

wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

 

Działając  na  podstawie art. 38   ustawy  z  dnia  21  sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami       ( t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.1990 z późn.zm. )

ogłasza

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Dziewki, Gmina Siewierz

 

 

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI WEDŁUG KSIĘGI WIECZYSTEJ ORAZ EWIDENCJI GRUNTÓW i BUDYNKÓW:

Działki  nr  314/2 o  powierzchni 202 m², nr 319 o powierzchni 1156 m², nr 345/1 o powierzchni 92 m², nr 345/3 o powierzchni 3332 m²,  obręb Dziewki, oznaczone użytkiem gruntowym: działka nr 314/2  symbol RV – grunty orne, działka nr 319 symbol RV,Lzr-RV – grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, działka nr 345/1 symbol RVI – grunty orne, działka nr 345/3 symbol Lzr-RVI – grunty zadrzewione i zakrzewione dla których Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zawierciu prowadzi księgę wieczystą nr CZ1Z/00080115/5, działy III i IV księgi wieczystej wolne są od wpisów, nieruchomość nie stanowi zabezpieczenia dla zobowiązań Skarbu Państwa. Własność: Skarb Państwa. Łączna powierzchnia działek wynosi 4782 m2.

 

OPIS NIERUCHOMOŚCI:

Nieruchomość przeznaczona do zbycia położona jest w gminie Siewierz, obręb Dziewki. Najbliższe otoczenie nieruchomości stanowią tereny rolne i leśne, a w bliskiej odległości tereny kopalni odkrywkowej. Nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, dojazd odbywa się drogą gruntową. Nieruchomość porośnięta trawą, jest zadrzewiona i zakrzewiona. Na nieruchomości brak uzbrojenia.

 

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przyjętym uchwałą Nr XXVIII/204/04 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 30 września 2004 r. w sprawie „ Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego kopalni dolomitu ze złoża „Podleśna” oraz terenu przyległego w Gminie Siewierz”, nieruchomość wskazana we wniosku położona jest na terenie oznaczonym symbolem planu – PE2 – tereny powierzchniowej eksploatacji. Przeznaczenie podstawowe: działalność w zakresie górnictwa i kopalnictwa.

Nieruchomość należy zagospodarować zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i jego szczegółowymi zapisami.

 

1.  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 300 000,00 zł netto ( słownie : trzysta tysięcy złotych 00/100 ). Do ceny uzyskanej w przetargu doliczony zostanie podatek  VAT  w  wysokości 23%.

2.  Wadium  w  wysokości  50 000,00 zł  ( słownie:  pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100  )  winno  być  wpłacone  w  pieniądzu  PLN  najpóźniej  do  dnia 13.05.2021 r.  na   rachunek:   59 8438 0001 0020 0656 2000 0120 Starostwa Powiatowego w Będzinie, ul. Jana Sączewskiego 6, 42-500 Będzin. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania środków  pieniężnych  na  rachunku bankowym  Starostwa   Powiatowego  w Będzinie. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.  Oświadczenie uczestnika przetargu o numerze rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu  wadium,  podlega  przedłożeniu  komisji  przetargowej  w dniu przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Należność za nabycie nieruchomości płatna jest w PLN na rachunek wskazany przez organizatora przetargu przed zawarciem umowy przenoszącej własność.  W razie uchylenia się od zawarcia umowy wadium nie podlega zwrotowi.

3. Przetarg odbędzie się dnia 19.05.2021r. o godz. 10:00  w budynku  Starostwa  Powiatowego w  Będzinie, ul. Ignacego Krasickiego 17, sala 118 ( I piętro ).

4. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo,           upoważniające do działania na każdym etapie postępowania przetargowego, wymaga formy pisemnej   ( aktu notarialnego ). Osoby fizyczne biorące udział w przetargu winny mieć ze  sobą dowód    tożsamości, a prowadzące działalność gospodarczą dodatkowo – aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazują pełnomocnictwo współmałżonka potwierdzone notarialnie. Przedstawiciele osób prawnych / spółek cywilnych / winni posiadać odpowiedni dokument upoważniający je do  składania  oświadczeń  woli    w imieniu tych osób ( wspólników ). Oświadczenia o zapoznaniu  się  z  warunkami  przetargu  oraz  ze stanem technicznym i prawnym nieruchomości przez uczestnika przetargu podlegają przedłożeniu komisji przetargowej.

5. Starosta Będziński wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia ważnych powodów będących podstawą jego odwołania oraz  odstąpienia od zawarcia umowy, jeżeli osoba wyłoniona  z  przetargu   jako   nabywca   nieruchomości   nie  stawi   się   bez     usprawiedliwienia  w wyznaczonym zawiadomieniem  miejscu  i terminie, celem podpisania umowy notarialnej.

6.  Koszty zawarcia umowy notarialnej i koszty opłaty sądowej ponosi Nabywca.

7.  Cudzoziemców wiążą przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2278 ).

8. Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ul. Ignacego Krasickiego 17 oraz zostało zamieszczone na stronie internetowej: www.powiat.bedzin.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.bedzin.pl

9.  Informacji udziela:  Biuro  Gospodarki  Nieruchomościami  Starostwa  Powiatowego  w Będzinie,  ul. Ignacego Krasickiego 17, I piętro, pokój 113; tel. 032 3680784. 

 

Biura Obsługi Klienta:

 

Adres Telefon
ul. Jana Sączewskiego 6 +48 32 368-07-00 do 02

ul. Ignacego Krasickiego 17

+48 32 368-08-00 do 01

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom kontroli, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies.

Akceptuję pliki cookie