mapa powiatow bedzin slawkow mierzecice psary bobrowniki wojkowice bedzin czeladz siewierz

Dzisiaj jest: 7 maj 2021
Imieniny obchodzą: Ludmiła, Gizela, Benedykt

OGŁOSZENIE
o LIKWIDACJI Stowarzyszenia Kate Dream Team w CzeladziNIP:  6252458718
REGON:  365586900
Ewidencja KS: KS 45

Likwidację rozpoczęto w dniu 30.11.2020r. Likwidatorami są Anna Oszkiel i Katarzyna Nowak.

Dane kontaktowe: tel. 510 424 527 oraz 503 585 176, adres: 41-250 Czeladź, ul. Składkowskiego 26b/12

OGŁOSZENIE
o LIKWIDACJI  Klubu Sportowo Rekreacyjnego
Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej ISKRA w Będzinie


NIP:  6252464877
REGON:  369697185
Ewidencja KS:  KS 47

Podaje się do publicznej wiadomości, że na podstawie uchwały nr 1/ 2020 Walnego Zebrania Członków Klubu Sportowo Rekreacyjnego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej ISKRA w Będzinie, z dnia 21.11.2020, w sprawie postawienia o likwidacji i jego rozwiązania wszczęta została Likwidacja Klubu Sportowo Rekreacyjnego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej ISKRA w Będzinie. Likwidatorem jest Justyna Roguska. Likwidator wskazuje, że według jej wiedzy Stowarzyszenie nie posiada żadnych zobowiązań finansowych.


Ewentualne roszczenia prosimy składać do 16.12.2020r.


Dane kontaktowe: tel. 508364783, adres: 42-500 Będzin ul. Mieszka I 3/8.

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 oraz art. 32 ust.1a i 69 w związku z art. 37 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 ) oraz zarządzenia nr 314/2020 Wojewody Śląskiego z dnia 19 października 2020 r. w sprawie udzielenia zgody Staroście Będzińskiemu na zbycie na rzecz użytkownika wieczystego prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Będzinie

 

Starosta Będziński

wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

 

przeznacza do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na rzecz użytkownika wieczystego, nieruchomość gruntową, zabudowaną stanowiącą własność Skarbu Państwa położoną w Będzinie, obręb Łagisza, przy ul. Dąbrowskiej.

 

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI WEDŁUG KSIĘGI WIECZYSTEJ ORAZ EWIDENCJI GRUNTÓW i BUDYNKÓW:

Działka nr 2804/32 o powierzchni 20 m², obręb Łagisza, oznaczona użytkiem gruntowym o symbolu B – tereny mieszkaniowe, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Będzinie prowadzi księgę wieczystą nr KA1B/00058886/8, nieruchomość nie stanowi zabezpieczenia dla zobowiązań Skarbu Państwa. Własność: Skarb Państwa. Użytkownik wieczysty: osoba fizyczna.

 

OPIS NIERUCHOMOŚCI:

Nieruchomość przeznaczona do zbycia położona jest w gminie Będzin, obręb Łagisza przy ulicy Dąbrowskiej. Działka ma kształt zbliżony do wydłużonego prostokąta. Nieruchomość nie jest ogrodzona i posiada dość ograniczony dostęp do drogi publicznej. Najbliższe otoczenie stanowią tereny inwestycyjne – usługowo – produkcyjne i tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i pojedynczej jednorodzinnej. Na nieruchomości znajduje się część budynku, którego pozostała część położona jest na działce sąsiedniej.

 

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA:

Dotychczas obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego miasta Będzin, z dniem 01.01.2004 r. utracił ważność i na tym obszarze gmina nie posiada planu. Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina ” zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej Będzina nr XLII/398/2013 z dnia 30.09.2013 r. nieruchomość wskazana we wniosku położona jest na terenie oznaczonym symbolem planu Mn-1 – tereny niskiej zabudowy mieszkaniowej.

 

CENA NIERUCHOMOŚCI: 4.375,00 zł

Na poczet ceny nieruchomości zalicza się kwotę równą wartości prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości w wysokości: 1.375,00 zł.

Kwota pozostała do zapłaty: 3.000,00 zł.

 

DODATKOWE INFORMACJE:

1. Cena nieruchomości płatna jest w całości przed zawarciem aktu notarialnego na konto Starostwa Powiatowego w Będzinie.

2. Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ul. Krasickiego 17 oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.bedzin.pl. Ponadto wykaz podlega publikacji na stronie podmiotowej Wojewody Śląskiego w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 21 dni. od  04.12.2020 r. do 28.12.2020 r.

3. Wszelkich dodatkowych informacji udziela się w Biurze Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Będzinie, ul. Krasickiego 17, I piętro, pokój 113, tel. 32 3680784, 32 3680781.

 

 

 

 

 

 WO.4320.001.2020                                                 Będzin, dnia 12 listopada 2020 r.

                                             

 

RAPORT PODSUMOWUJĄCY

Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Powiatu Będzińskiego
w sprawie: zmiany Uchwały Nr IX/125/2019 z dnia 26 sierpnia 2019 r.
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych
i specjalnych prowadzonych przez Powiat Będziński, z uwzględnieniem publicznych szkół  ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Będzińskiego, a prowadzonych przez inne organy prowadzące, obowiązującego od dnia 1 września 2019 roku.

 

 

Zgodnie z uchwałą nr 134/2020 Zarządu Powiatu Będzińskiego z dnia 20 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu Będzińskiego w sprawie: zmiany Uchwały Nr IX/125/2019 z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych prowadzonych przez Powiat Będziński, z uwzględnieniem publicznych szkół  ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Będzińskiego, a prowadzonych przez inne organy prowadzące, obowiązującego od dnia 1 września 2019 roku, w terminie od 26 października do 9 listopada 2020 r. prowadzone były konsultacje ww. uchwały.

 

  1. Celem konsultacji było poznanie opinii mieszkańców nt. wprowadzenia zmiany do sieci szkół.
  2. Konsultacje zostały skierowane do mieszkańców Powiatu Będzińskiego.
  3. Informacje na temat konsultacji wraz z formularzem do składania uwag zostały zamieszczone na stronie internetowej Starostwa Powiatowego
    w Będzinie https://powiat.bedzin.pl/, w Biuletynie Informacji Publicznej https://www.bip.powiat.bedzin.pl oraz w siedzibie Starostwa Powiatowego w Będzinie. Uwagi można było zgłaszać w formie papierowej poprzez przesłanie lub dostarczenie do Starostwa Powiatowego w Będzinie, ul. Jana Sączewskiego 6, 42-500 Będzin lub
    w wersji elektronicznej poprzez przesłanie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
  4. W wyznaczonym do konsultacji terminie nie wpłynęły żadne uwagi.  

 

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do dzierżawy

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (tj. Dz.U z 2020r. poz. 65 ze zm.)

Starosta Będziński

przeznacza do dzierżawy na okres 3 lat część nieruchomości usytuowanej w  Będzinie.       

                           

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI WEDŁUG KSIĘGI WIECZYSTEJ ORAZ EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW:              

Nieruchomość stanowiąca własność Skarbu Państwa położona jest w Będzinie, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 1 obręb Będzin, arkusz mapy 6, o powierzchni całkowitej 677m2,stanowiąca użytek (B) – tereny mieszkaniowe, opisana w księdze wieczystej nr KA1B/00016460/0 Sądu Rejonowego w Będzinie. Dział III i IV księgi wieczystej wolne od wpisów.

 

OPIS NIERUCHOMOŚCI:

Nieruchomość usytuowana jest w Będzinie przy ul. Gzichowskiej, stanowi teren zielony porośnięty trawą, drzewami i krzewami. Część terenu została ogrodzona i zagospodarowana przez właścicieli nieruchomości przyległej.

 

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA:

Zgodnie z Uchwałą Nr XLV/435/2013 Rady Miejskiej Będzina z dnia 18 grudnia 2013r. przedmiotowa działka przeznaczona jest pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  i usługowej – symbol planu A6.MN-U.

 

CEL DZIERŻAWY: poprawa warunków zagospodarowania już istniejącej działki.

 

POWIERZCHNIA DZIERŻAWY: 183 m2

 

CZAS NA KTÓRY UMOWA DZIERŻAWY ZOSTANIE ZAWARTA:  3 lata

 

WYSOKOŚĆ OPŁATY Z TYTUŁU DZIERŻAWY: 0,30zł netto/m2 gruntu miesięcznie. Do kwoty czynszu doliczony zostanie podatek według obowiązującej stawki. Wysokość czynszu może raz w roku ulec podwyższeniu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

 

TERMIN WNOSZENIA OPŁAT: do 25 dnia każdego miesiąca

 

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni w siedzibach Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ulicy Jana Saczewskiego 6 oraz Ignacego Krasickiego 17 (I piętro) oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.bedzin.pl. Ponadto wykaz podlega publikacji na stronie podmiotowej Wojewody Śląskiego  w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 21 dni.

 

Wywieszono: 13.11.2020 r.

Zdjęto…………………………

 

Sporządziła: Monika Zachariasz

 

 

 

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do dzierżawy

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (tj. Dz.U z 2020r. poz. 65 ze zm.)

Starosta Będziński

przeznacza do dzierżawy na okres 3 lat  część nieruchomości usytuowanej w  Będzinie.                                  

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI WEDŁUG KSIĘGI WIECZYSTEJ ORAZ EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW:              

Działka numer 83/2, o powierzchni 479m2, stanowiąca użytek (Ba) – tereny przemysłowe  arkusz mapy 48, opisana w księdze wieczystej nr KA1B/00016460/0 Sądu Rejonowego w Będzinie. Dział III i IV księgi wieczystej wolne od wpisów.

 

OPIS NIERUCHOMOŚCI:

Nieruchomość gruntowa usytuowana jest w Będzinie przy ul. Szybowej. Stanowi wewnętrzną, utwardzoną drogę.

 

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA:

Zgodnie z Uchwałą nr XXVII/208/2016 Rady Miejskiej Będzina z dnia 30 listopada 2016r.  przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenach zabudowy mieszkaniowej – symbol planu E6.MN.

 

CEL DZIERŻAWY: droga dojazdowa

 

POWIERZCHNIA DZIERŻAWY: 150m2

                                                                             

CZAS NA KTÓRY UMOWA DZIERŻAWY ZOSTANIE ZAWARTA:  3 lata

 

WYSOKOŚĆ OPŁATY Z TYTUŁU DZIERŻAWY: 0,55 zł netto/m2 miesięcznie. Do kwoty czynszu doliczony zostanie podatek VAT według obowiązującej stawki. Wysokość czynszu może raz w roku ulec podwyższeniu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

 

TERMIN WNOSZENIA OPŁAT: do 25 dnia każdego miesiąca

 

 

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni w siedzibach Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ulicy Jana Saczewskiego 6 oraz Ignacego Krasickiego 17 (I piętro) oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.bedzin.pl. Ponadto wykaz podlega publikacji na stronie podmiotowej Wojewody Śląskiego  w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 21 dni.

 

Wywieszono: 13.11.2020 r.

Zdjęto…………………………

 

Sporządziła: Monika Zachariasz

 

 

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do dzierżawy

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U z 2020r. poz. 65 ze zm.)

Starosta Będziński

przeznacza do dzierżawy na okres 3 lat  część nieruchomości usytuowanej w  Czeladzi.          

                        

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI WEDŁUG KSIĘGI WIECZYSTEJ ORAZ EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW:              

Działka numer 86, o powierzchni 10 056m2, stanowiąca użytek (Ba) – tereny przemysłowe  arkusz mapy 18, opisana w księdze wieczystej nr KA1B/00014301/4 Sądu Rejonowego w Będzinie. Dział III i IV księgi wieczystej wolne od wpisów.

 

OPIS NIERUCHOMOŚCI:

Nieruchomość usytuowana jest w Czeladzi przy ul. Niwa 11, stanowi teren zabudowany obiektami magazynowo-składowymi.

 

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA:

Zgodnie z Uchwałą nr XX/247/2020 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 26 lutego 2020r.  przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenach zabudowy usługowej – symbol planu 20U.

 

CEL DZIERŻAWY: magazynowo- składowy i przemysłowy oraz droga dojazdowa

 

POWIERZCHNIA DZIERŻAWY: 230 m2 – cel magazynowo-składowy

                                                         306 m2 – droga dojazdowa

                                                                             

CZAS NA KTÓRY UMOWA DZIERŻAWY ZOSTANIE ZAWARTA:  3 lata

 

WYSOKOŚĆ OPŁATY Z TYTUŁU DZIERŻAWY: 2,10 zł netto/m2 miesięcznie na cel magazynowo-składowy oraz przemysłowy i 0,55 zł netto/m2 miesięcznie na cel drogi dojazdowej. Do kwoty czynszu doliczony zostanie podatek VAT według obowiązującej stawki. Wysokość czynszu może raz w roku ulec podwyższeniu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

 

TERMIN WNOSZENIA OPŁAT: do 25 dnia każdego miesiąca

 

 

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni w siedzibach Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ulicy Jana Saczewskiego 6 oraz Ignacego Krasickiego 17 (I piętro) oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.bedzin.pl. Ponadto wykaz podlega publikacji na stronie podmiotowej Wojewody Śląskiego  w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 21 dni.

 

Wywieszono: 13.11.2020 r.

Zdjęto…………………………

 

Sporządziła: Monika Zachariasz

 

 

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do dzierżawy

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U z 2020r. poz. 65 ze zm.)

Starosta Będziński

przeznacza do dzierżawy na okres 3 lat część nieruchomości usytuowanej w  Czeladzi.          

                        

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI WEDŁUG KSIĘGI WIECZYSTEJ ORAZ EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW:              

Nieruchomość stanowiąca własność Skarbu Państwa położona jest w Czeladzi, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 31/13, arkusz mapy 31 o powierzchni całkowitej 43m2,stanowiąca użytek (B) – tereny mieszkaniowe, opisana w księdze wieczystej nr KA1B/00022687/2 Sądu Rejonowego w Będzinie. Dział III i IV księgi wieczystej wolne od wpisów.

 

OPIS NIERUCHOMOŚCI:

Nieruchomość usytuowana jest w Czeladzi przy ul. Równoległej, w niewielkiej części stanowi teren zabudowany kioskiem handlowym, będącym własnością osoby fizycznej. Pozostała część działki to teren zielony.

 

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA:

Zgodnie z Uchwałą Nr LXX/1213/2010 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 czerwca 2010r. przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenach zabudowy usługowej – symbol planu 9U.

 

CEL DZIERŻAWY: handel i usługi.

 

POWIERZCHNIA DZIERŻAWY: 1 m2

 

CZAS NA KTÓRY UMOWA DZIERŻAWY ZOSTANIE ZAWARTA:  3 lata

 

WYSOKOŚĆ OPŁATY Z TYTUŁU DZIERŻAWY: 60zł netto rocznie. Do kwoty czynszu doliczony zostanie podatek według obowiązującej stawki. Wysokość czynszu może raz w roku ulec podwyższeniu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

 

TERMIN WNOSZENIA OPŁAT: do 31 grudnia każdego roku.

 

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni w siedzibach Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ulicy Jana Saczewskiego 6 oraz Ignacego Krasickiego 17 (I piętro) oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.bedzin.pl. Ponadto wykaz podlega publikacji na stronie podmiotowej Wojewody Śląskiego  w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 21 dni.

 

Wywieszono: 13.11.2020 r.

Zdjęto…………………………

Sporządziła: Monika Zachariasz

 

 

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do dzierżawy

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U z 2020r. poz. 65 ze zm.)

Starosta Będziński

przeznacza do dzierżawy na okres 3 lat część nieruchomości usytuowanej w Bobrownikach.   

                               

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI WEDŁUG KSIĘGI WIECZYSTEJ ORAZ EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW:              

Nieruchomość stanowiąca własność Skarbu Państwa położona jest w Bobrownikach, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 18/3, obręb Myszkowice  o powierzchni całkowitej 214m2,stanowiąca użytek (B) – tereny mieszkaniowe, opisana w księdze wieczystej nr KA1B/00050383/6 Sądu Rejonowego w Będzinie. W dziale III księgi wieczystej widnieje ostrzeżenie o niezgodności treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, nie dotyczy ono jednak działki przeznaczonej do dzierżawy. Dział IV księgi wieczystej wolny od wpisów.

 

OPIS NIERUCHOMOŚCI:

Nieruchomość usytuowana jest w Myszkowicach przy ul. Wolności, stanowi teren zielony bezpośrednio przy drodze. W części ogrodzona i zagospodarowana przez osoby fizyczne.

 

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA:

Zgodnie z Uchwałą Nr XLI/511/14 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 29 maja 2014r. przedmiotowa działka przeznaczona jest pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług – symbol planu M-5MNU oraz tereny dróg publicznych klasy głównej – symbol planu M-KGD.

 

CEL DZIERŻAWY: poprawa warunków zagospodarowania już istniejącej działki.

 

POWIERZCHNIA DZIERŻAWY: 75 m2

 

CZAS NA KTÓRY UMOWA DZIERŻAWY ZOSTANIE ZAWARTA:  3 lata

 

WYSOKOŚĆ OPŁATY Z TYTUŁU DZIERŻAWY: 1zł netto/m2 gruntu miesięcznie. Do kwoty czynszu doliczony zostanie podatek według obowiązującej stawki. Wysokość czynszu może raz w roku ulec podwyższeniu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

 

TERMIN WNOSZENIA OPŁAT: do 25 dnia każdego miesiąca.

 

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni w siedzibach Starostwa Powiatowego  w Będzinie przy ulicy Jana Saczewskiego 6 oraz Ignacego Krasickiego 17 (I piętro) oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.bedzin.pl. Ponadto wykaz podlega publikacji na stronie podmiotowej Wojewody Śląskiego  w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 21 dni.

 

Wywieszono: 13.11.2020 r.

Zdjęto…………………………

 

Sporządziła: Monika Zachariasz

 

 

 

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do użyczenia

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U z 2020r. poz. 65 ze zm.)

Starosta Będziński

przeznacza do użyczenia na okres 3 lat  nieruchomość usytuowaną w gminie Siewierz   

 

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI WEDŁUG KSIĘGI WIECZYSTEJ ORAZ EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW:              

Działka numer 1400/2 obręb Wojkowice Kościelne, arkusz mapy 12 o powierzchni  1529m2 stanowiąca użytek gruntowy o symbolu Bz – tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (484m2) oraz Lz – grunty zadrzewione i zakrzewione (1045m2). Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Zawierciu prowadzona jest księga wieczysta Nr CZ1Z/00077810/3. Dział III i IV księgi wieczystej wolne od wpisów.

 

OPIS NIERUCHOMOŚCI:

Nieruchomość położona jest w gminie Siewierz, obręb Wojkowice Kościelne. Na nieruchomości znajduje się plac zabaw oraz terenowa siłownia. Nakłady te poczynione zostały przez Gminę Siewierz.

 

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA:

Nieruchomość znajduje się na terenie, dla którego aktualnie brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Siewierz” uchwalonym Uchwałą Rady Miejskiej w Siewierzu Nr XX/158/2000 z dnia 25 kwietnia 2000r. zmienionym Uchwałą Nr LVI/384/2006 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 26 października 2006r. , zmienionym Uchwałą Nr XXV/189/2008 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 30 października 2008r., zmienionym Uchwała Nr VII/54/11 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 28 kwietnia 2011r., zmienionym Uchwała Nr XLI/388/2028 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 27 września 2018r., zmienionym Uchwałą Nr IX/120/2019 rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 30 października 2019r. nieruchomość zlokalizowana jest na terenach – obszary ukształtowanej zabudowy mieszkaniowej.

 

CEL UŻYCZENIA: użytkowanie terenu, na którym znajduje się plac zabaw i siłownia terenowa.

 

POWIERZCHNIA UŻYCZENIA: 0,1529 ha.

 

CZAS NA KTÓRY UMOWA UŻYCZENIA ZOSTANIE ZAWARTA:  3 lata

 

DODATKOWE INFORMACJE:

Szczegółowych informacji udziela Biuro Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Będzinie pok. 113, tel. 032 368-07-84.

 

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni w siedzibach Starostwa Powiatowego                 w Będzinie przy ulicy Jana Saczewskiego 6 oraz Ignacego Krasickiego 17 (I piętro) oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.bedzin.pl. Ponadto wykaz podlega publikacji na stronie podmiotowej Wojewody Śląskiego  w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 21 dni.

 

Wywieszono: 13.11.2020 r.

Zdjęto…………………………

 

Sporządziła: Monika Zachariasz

 

Podkategorie

Biura Obsługi Klienta:

 

Adres Telefon
ul. Jana Sączewskiego 6 +48 32 368-07-00 do 02

ul. Ignacego Krasickiego 17

+48 32 368-08-00 do 01

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom kontroli, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies.

Akceptuję pliki cookie