mapa powiatow bedzin slawkow mierzecice psary bobrowniki wojkowice bedzin czeladz siewierz

Dzisiaj jest: 7 maj 2021
Imieniny obchodzą: Ludmiła, Gizela, Benedykt

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA

Starosta Będziński wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

Działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.1990 z póź. zm) oraz zarządzenia nr 4/21 Wojewody Śląskiego z dnia 15 stycznia 2021r. w sprawie udzielenia zgody Staroście Będzińskiemu na zbycie nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Dziewki

Informuje o przeznaczeniu:

 

do  sprzedaży w trybie przetargu ustnego  nieograniczonego  nieruchomości  niezabudowanej wchodzącej  w  skład  zasobu  nieruchomości Skarbu Państwa  położonej  w miejscowości Dziewki, Gmina Siewierz.

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI WEDŁUG KSIĘGI WIECZYSTEJ ORAZ EWIDENCJI GRUNTÓW i BUDYNKÓW: Działki nr  314/2 o  powierzchni 202 m², nr 319 o powierzchni 1156m², nr 345/1 o powierzchni 92m², nr  345/3  o  powierzchni  3332 m², obręb Dziewki, oznaczone użytkiem gruntowym: działka nr 314/2 symbol RV – grunty orne, działka nr 319 symbol RV, Lzr-RV–grunty zadrzewione  i  zakrzewione  na użytkach rolnych, działka nr 345/1 symbol RVI – grunty orne, działka nr 345/3 symbol Lzr-RVI – grunty zadrzewione  i  zakrzewione dla których Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zawierciu prowadzi księgę wieczystą nr CZ1Z/00080115/5, działy III i IV księgi wieczystej wolne są od wpisów, nieruchomość  nie  stanowi  zabezpieczenia  dla  zobowiązań  Skarbu  Państwa.  Własność: Skarb Państwa. Łączna powierzchnia działek wynosi 4782 m2.

OPIS NIERUCHOMOŚCI: Nieruchomość przeznaczona do zbycia położona jest w gminie Siewierz, obręb Dziewki. Najbliższe otoczenie  nieruchomości  stanowią  tereny  rolne  i  leśne,  a  w  bliskiej  odległości  tereny  kopalni odkrywkowej. Nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, dojazd odbywa się  drogą  gruntową.  Nieruchomość  porośnięta  trawą,  jest  zadrzewiona  i  zakrzewiona. Na nieruchomości brak uzbrojenia.

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA: Zgodnie  z  miejscowym  planem  zagospodarowania  przestrzennego  przyjętym  uchwałą Nr XXVIII/204/04 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 30 września 2004 r. w sprawie„ Miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego dla terenu górniczego kopalni dolomitu ze złoża „Podleśna”oraz terenu przyległego w Gminie Siewierz”, nieruchomość wskazana we wniosku położona jest na terenie oznaczonym   symbolem   planu – PE2 – tereny   powierzchniowej   eksploatacji. Przeznaczenie podstawowe: działalność w zakresie górnictwa i kopalnictwa.


Nieruchomość należy zagospodarować zgodnie z ustaleniami miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego i jego szczegółowymi zapisami.

CENA NETTO NIERUCHOMOŚCI: 300 000,00 zł  Do ceny nieruchomości uzyskanej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

DODATKOWE INFORMACJE:
1. Nieruchomość sprzedawana będzie w drodze przetargu. Cena nieruchomości, ustalona w przetargu, płatna jest w całości przed zawarciem aktu notarialnego na konto Starostwa Powiatowego w Będzinie.
2. Nabywców będących cudzoziemcami wiąże ustawa z dnia 24 marca 1920 r.  o  nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2278).
3. Osobom posiadającym uprawnienia wynikające z przepisu art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 wyżej cytowanej ustawy, przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu tj: od 19.02.2021 do 02.04.2021
4. Wszelkich  dodatkowych  informacji  udziela  się  w  Biurze  Gospodarki  Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Będzinie, ul. Krasickiego 17, I piętro, pokój 113, tel. 32 3680784, 32 3680781.

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni w siedzibach Starostwa Powiatowego w  Będzinie  przy  ul.  Ignacego  Krasickiego  17, zamieszczeniu  na  stronie  internetowej  Starostwa Powiatowego w Będzinie oraz  publikacji  w  Biuletynie  Informacji  Publicznej www.bip.powiat.bedzin.pl.

Ponadto wykaz podlega publikacji na stronie podmiotowej Wojewody Śląskiego w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 21 dni.Starosta Będziński
Sebastian SzaleniecWywieszono: 19.02.2021
Zdjęto: .........................

 

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O WPIS NA LISTĘ RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH –

KANDYDATÓW NA BIEGŁYCH W POSTĘPOWANIACH ADMINISTRACYJNYCH PROWADZONYCH PRZEZ STAROSTĘ BĘDZIŃSKIEGO


STAROSTA BĘDZIŃSKI

Zaprasza rzeczoznawców majątkowych do składania wniosków o wpis na listę rzeczoznawców majątkowych -

biegłych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Starostę Będzińskiego w zakresie działania Biura Gospodarki Nieruchomościami


1.Rzeczoznawcy  majątkowi,  ubiegający  się  o  wpis  na  Listę  składają  następujące dokumenty:
1) wniosek o wpis na listę rzeczoznawców majątkowych - biegłych w postępowaniach administracyjnych  prowadzonych  przez  Starostę  Będzińskiego (Załącznik  nr 2 do Regulaminu) wraz z akceptacją Cennika (Załącznik Nr 1 Regulaminu),
2) kopię świadectwa nadania uprawnień z zakresu szacowania nieruchomości,
3) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
4) kopię aktualnej polisy  ubezpieczenia  od  odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie prowadzonej działalności,
5) pisemne rekomendacje od organów administracji publicznej, z których wynika, że w okresie  ostatnich  3  lat  poprzedzających  złożenie  wniosku  o  wpis  na  Listę, rzeczoznawca majątkowy (nie firma), wykonał prawidłowo łącznie, co najmniej 100 operatów  szacunkowych  wymaganych  w  postępowaniach  administracyjnych opisanych w § 1 zarządzenia,
6) oświadczenie oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

 

Przed złożeniem wniosku obowiązkowo należy zapoznać się z treścią:

Zarządzenia Nr  6/2021 Starosty Będzińskiego z dnia 4  lutego  2021r. w  sprawie utworzenia listy  rzeczoznawców  majątkowych - kandydatów  na  biegłych  w postępowaniach administracyjnych  prowadzonych  przez  Starostę Będzińskiego  w zakresie  działania  Biura Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Będzinie oraz nadania Regulaminu określającego zasady prowadzenia listy, które dostępne jest na stronie internetowej Starostwa Powiatowego www.powiat.bedzin.pl w zakładce Komunikaty  Urzędowe oraz  Ogłoszenia Biura Gospodarki Nieruchomościami ponadto w Biuletynie Informacji  Publicznej Starostwa Powiatowego w zakładce Uchwały, Zarządzenia - Biura Gospodarki Nieruchomościami.


Wniosek wraz z wymaganymi  dokumentami należy przesłać do dnia  17  lutego  2021 r. za pośrednictwem  polskiej  placówki  pocztowej na adres: Starostwo Powiatowe w Będzinie, ul.  Ignacego  Krasickiego  17,  42-500 Będzin.


O kolejności wpisu rzeczoznawcy majątkowego na Listę decyduje  data nadania w polskiej placówce pocztowej kompletnego wniosku. Podstawą ustalenia wysokości wynagrodzenia za czynności biegłego jest Cennik Starostwa Powiatowego  w  Będzinie, stanowiący  załącznik do regulaminu  określającego  zasady prowadzenia listy rzeczoznawców majątkowych – zarządzenie Nr 6/2021  Starosty Będzińskiego z dnia 4 lutego 2021 r. Powołanie rzeczoznawcy majątkowego  następować  będzie  w  drodze  postanowienia wydanego na podstawie art. 123 w związku z art. 84 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz. U.2020 poz.256 z późn. zm.). Wszelkich informacji  w  niniejszej  sprawie  udzielają  pracownicy  Biura  Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Będzinie pod nr tel. (32) 36 80782lub (32) 36 80781.
Z up. Starosty Będzińskiego
Iwona Fabiszak
Kierownik
Biuro Gospodarki Nieruchomościami

 

 

 

 

 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ POWIATU BĘDZIŃSKIEGO

PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA W DRODZE DAROWIZNY


OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI WEDŁUG KSIĘGI WIECZYSTEJ ORAZ EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW:
Nieruchomość gruntowa oznaczona numerami działek 4/5, 6/1, 7/8, 469/2, 471/3, 473/3, 475/16, 475/18, 475/20, 476/3, 480/5, 480/7, 484/2, 485/2, 486/3, 487/3 o pow. łącznej 0,0917 ha, obręb Dobieszowice, oznaczona użytkiem gruntowym dr - drogi, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Będzinie prowadzi księgę wieczystą nr KA1B/00044433/7. Własność: Powiat Będziński. Dział III i IV wolne od wpisów.

 

OPIS NIERUCHOMOŚCI:
Nieruchomość zlokalizowana w Dobieszowicach, na pograniczu z miejscowością Wymysłów od ulicy Henryka Sienkiewicza. Lokalizacja nieruchomości przeciętna. W pobliżu brak punktów handlowo-usługowych i użyteczności publicznej. Dojazd do nieruchomości możliwy od ul. Henryka Sienkiewicza w Wymysłowie i od ul. Adama Mickiewicza w Dobieszowicach. Działki stanowią fragment pobocza drogi.


PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA:
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobrowniki zatwierdzonym Uchwałą nr XLI/510/14 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 29.05.2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolami:
działki 473/3, 471/3, 469/2 – D-1KDL – tereny dróg publicznych klasy lokalnej
pozostałe działki – D-1KDL – tereny dróg publicznych klasy lokalne i D-1R – tereny rolnicze (w znikomym zakresie).


FORMA ZBYCIA: darowizna


CENA NIERUCHOMOŚCI: 26 996,00 zł


DODATKOWE INFORMACJE:
1.Nabywców będących cudzoziemcami wiąże ustawa z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U z 2017r. poz. 2278)
2. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami – wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. od dnia 22.01.2021 r. do dnia 05.03.2021 r.
3. Szczegółowych informacji udziela Biuro Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Będzinie, pok. 113 i pok. 122, tel. 032 368-07-84 lub 032 368-07-81.
4. Wykaz niniejszy podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ul. Ignacego Krasickiego 17.

 

Wywieszono: 22.01.2021 r.
Zdjęto: …………………………


 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ POWIATU BĘDZIŃSKIEGO

PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA W DRODZE DAROWIZNY


OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI WEDŁUG KSIĘGI WIECZYSTEJ ORAZ EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW:
Część nieruchomości gruntowej oznaczonej numerami działek 9/8, 9/10, 9/12, 9/14 o pow. łącznej 0,0145 ha, obręb Dobieszowice oznaczonej użytkiem gruntowym dr - drogi, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Będzinie prowadzi księgę wieczystą nr KA1B/00047920/9. Własność: Powiat Będziński. Dział III i IV wolne od wpisów.


OPIS NIERUCHOMOŚCI:
Nieruchomość zlokalizowana w Dobieszowicach, na pograniczu z miejscowością Wymysłów od ulicy Henryka Sienkiewicza. Lokalizacja nieruchomości przeciętna. W pobliżu brak punktów handlowo-usługowych i użyteczności publicznej. Dojazd do nieruchomości możliwy od ul. Henryka Sienkiewicza w Wymysłowie i od ul. Adama Mickiewicza w Dobieszowicach. Działki stanowią fragment pobocza drogi.


PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA:
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobrowniki zatwierdzonym Uchwałą nr XLI/510/14 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 29.05.2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolami:
D-1KDL – tereny dróg publicznych klasy lokalnej
D-1R – tereny rolnicze (w znikomym zakresie).


FORMA ZBYCIA: darowizna


CENA NIERUCHOMOŚCI: 4 269,00 zł


DODATKOWE INFORMACJE:
1. Nabywców będących cudzoziemcami wiąże ustawa z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U z 2017r. poz. 2278)
2. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami – wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. od dnia 22.01.2021 r. do dnia 05.03.2021 r.
3. Szczegółowych informacji udziela Biuro Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Będzinie, pok. 113 i pok. 122, tel. 032 368-07-84 lub 032 368-07-81.
4. Wykaz niniejszy podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ul. Ignacego Krasickiego 17.


Wywieszono: 22.01.2021 r.
Zdjęto: …………………………

 

 

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Rozwoju z dnia 24 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących od dnia 1 stycznia 2021 r. stawek opłat za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z dniem 1.01.2021 r. zmienią się stawki opłat za materiały Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. W związku z powyższym stosowany do obsługi Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w Starostwie Powiatowym w Będzinie system teleinformatyczny do prowadzenia powiatowych baz danych geodezyjnych oraz rejestrów ODGiK wraz z modułem i.KERG do zdalnej obsługi prac geodezyjnych zostanie wyłączony w dniu 31.12.2020 r. o godz. 12:00 (czwartek). Ponowne uruchomienie systemu planowane jest w dniu 04.01.2021 r. (poniedziałek).

Za powstałe utrudnienia w okresie aktualizacji oprogramowania przepraszamy.

 

 

Geodeta Powiatowy

Jadwiga Zięba

 

 

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do dzierżawy

 

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (tj. Dz.U z 2020r. poz. 1990) oraz Zarządzenia nr 339/2020 Wojewody Śląskiego z dnia 04.11.2020r. w sprawie udzielenia zgody Staroście Będzińskiemu na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Będzinie przy ul. Koszelew

 

Starosta Będziński

przeznacza do dzierżawy na okres 3 lat  część nieruchomości usytuowanej w  Będzinie.    

                              

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI WEDŁUG KSIĘGI WIECZYSTEJ ORAZ EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW:              

Nieruchomość stanowiąca własność Skarbu Państwa położona jest w Będzinie, oznaczona w  ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 13/33 obręb Będzin, o powierzchni całkowitej 1739m2,stanowiącej użytek (B) – tereny mieszkaniowe  arkusz mapy 15, opisana w księdze wieczystej nr KA1B/00024796/3 Sądu Rejonowego w Będzinie. W dziale III Księgi wieczystej widnieją wpisy dotyczące odpłatnej służebności gruntowej drogi koniecznej w stosunku do działki numer 13/33. Ponadto, widnieją wpisy dotyczące odpłatnej służebności gruntowej drogi koniecznej innych działek opisanych w ww. księdze wieczystej. W dziale IV Księgi wieczystej widnieje nieaktualny wpis dotyczący wykreślonych hipotek.

 

OPIS NIERUCHOMOŚCI:

Nieruchomość usytuowana jest w Będzinie przy ul. Koszelew, stanowi drogę dojazdową do garaży.

 

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA:

Zgodnie z Uchwałą nr VI/55/2011 Rady Miejskiej Będzina z dnia 28 lutego 2011r. przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną (symbol planu 2MW)

 

CEL DZIERŻAWY: droga dojazdowa

 

POWIERZCHNIA DZIERŻAWY: 72,45 m2

 

CZAS NA KTÓRY UMOWA DZIERŻAWY ZOSTANIE ZAWARTA:  3 lata

 

WYSOKOŚĆ OPŁATY Z TYTUŁU DZIERŻAWY: 0,40 zł/m2 netto miesięcznie. Do kwoty czynszu doliczony zostanie podatek według obowiązującej stawki. Wysokość czynszu może raz  w roku ulec podwyższeniu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

 

TERMIN WNOSZENIA OPŁAT: do 25 dnia każdego miesiąca

 

 

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni w siedzibach Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ulicy Jana Saczewskiego 6 oraz Ignacego Krasickiego 17 (I piętro) oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.bedzin.pl. Ponadto wykaz podlega publikacji na stronie podmiotowej Wojewody Śląskiego  w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 21 dni.

 

Wywieszono: 11.12.2020 r.

Zdjęto…………………………

 


 

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do dzierżawy

 

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.

o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U z 2020r. poz. 1990)

 

Starosta Będziński

przeznacza do dzierżawy na okres 3 lat  część nieruchomości usytuowanej w  Będzinie.         

                         

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI WEDŁUG KSIĘGI WIECZYSTEJ ORAZ EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW:   

Działka numer 92/53, o powierzchni 927m2, stanowiąca użytek (dr) – drogi, opisana w księdze wieczystej nr KA1B/00024131/4 Sądu Rejonowego w Będzinie. Dział III i IV księgi wieczystej wolne od wpisów.

 

OPIS NIERUCHOMOŚCI:

Nieruchomość gruntowa usytuowana jest w Będzinie przy ul. Marii Konopnickiej.  W części stanowi wewnętrzną drogę asfaltową, a w części zabudowana jest garażami stanowiącymi własność osób fizycznych.

 

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA:

Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina” zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej Będzina Nr XLII/398/2013 z dnia 30 września 2013r.  przedmiotowa działka przeznaczona jest pod tereny niskiej zabudowy mieszkaniowej – symbol literowy Mn-2.

 

CEL DZIERŻAWY: grunt pod drogę dojazdową do garażu

 

POWIERZCHNIA DZIERŻAWY:  255m2

                                                                             

CZAS NA KTÓRY UMOWA DZIERŻAWY ZOSTANIE ZAWARTA:  3 lata

 

WYSOKOŚĆ OPŁATY Z TYTUŁU DZIERŻAWY: 0,30 zł/m2 netto miesięcznie. Do kwoty czynszu doliczony zostanie podatek VAT według obowiązującej stawki. Wysokość czynszu może raz w roku ulec podwyższeniu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

 

TERMIN WNOSZENIA OPŁAT: do 25 dnia każdego miesiąca

 

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ulicy Ignacego Krasickiego 17 oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.bedzin.pl. Ponadto wykaz podlega publikacji na stronie podmiotowej Wojewody Śląskiego  w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 21 dni.

 

Wywieszono: 11.12.2020 r.

Zdjęto…………………………


Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do dzierżawy

 

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U z 2020r. poz. 1990) oraz Zarządzenia Nr 359/20 Wojewody Śląskiego z dnia 20 listopada 2020r. w sprawie udzielenia zgody Staroście Będzińskiemu na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Będzinie

 

Starosta Będziński

przeznacza do dzierżawy na okres 3 lat część nieruchomości usytuowanej w Będzinie.          

                        

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI WEDŁUG KSIĘGI WIECZYSTEJ ORAZ EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW:              

Nieruchomość stanowiąca własność Skarbu Państwa położona jest w Będzinie, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 9/3, obręb Będzin  o powierzchni całkowitej 215m2,stanowiąca użytek (dr) – drogi, opisana w księdze wieczystej nr KA1B/00052396/4 Sądu Rejonowego w Będzinie. Dział III i IV księgi wieczystej wolne od wpisów.

 

OPIS NIERUCHOMOŚCI:

Przeznaczona do dzierżawy część nieruchomości znajduje się poza pasem drogowym drogi wojewódzkiej – Alei Kołłątaja w Będzinie.

 

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA:

Zgodnie ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Warpie przy Alei Kołłątaja zatwierdzoną uchwałą nr L/919/2010 Rady Miejskiej Będzina z dnia 29 marca 2010r. (Dz.U.Woj. Śląskiego Nr 85 poz. 1399 z dnia 14 maja 2010r.) przedmiotowa działka przeznaczona jest pod: Teren drogi głównej – symbol 1 KD-G 2/2

 

CEL DZIERŻAWY: teren pod reklamę

 

POWIERZCHNIA DZIERŻAWY: 3m2

 

CZAS NA KTÓRY UMOWA DZIERŻAWY ZOSTANIE ZAWARTA:  3 lata

 

WYSOKOŚĆ OPŁATY Z TYTUŁU DZIERŻAWY: 55,00zł netto/m2 miesięcznie. Do kwoty czynszu doliczony zostanie podatek według obowiązującej stawki. Wysokość czynszu może raz w roku ulec podwyższeniu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

 

TERMIN WNOSZENIA OPŁAT: do 25 dnia każdego miesiąca.

 

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni w siedzibach Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ulicy Jana Saczewskiego 6 oraz Ignacego Krasickiego 17 (I piętro) oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.bedzin.pl. Ponadto wykaz podlega publikacji na stronie podmiotowej Wojewody Śląskiego  w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 21 dni.

 

Wywieszono: 11.12.2020 r.

Zdjęto…………………………


 

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do dzierżawy

 

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U z 2020r. poz. 1990) oraz Zarządzenia Nr 348/20 Wojewody Śląskiego z dnia 12 listopada 2020r. w sprawie udzielenia zgody Staroście Będzińskiemu na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Będzinie

 

Starosta Będziński

przeznacza do dzierżawy na okres 3 lat  część nieruchomości usytuowanej w  Będzinie.

                                  

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI WEDŁUG KSIĘGI WIECZYSTEJ ORAZ EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW:              

Działka numer 92/53, o powierzchni 927m2, stanowiąca użytek (dr) – drogi, opisana w księdze wieczystej nr KA1B/00024131/4 Sądu Rejonowego w Będzinie. Dział III i IV księgi wieczystej wolne od wpisów.

 

OPIS NIERUCHOMOŚCI:

Nieruchomość gruntowa usytuowana jest w Będzinie przy ul. Marii Konopnickiej.  W części stanowi wewnętrzną drogę asfaltową, a w części zabudowana jest garażami stanowiącymi własność osób fizycznych.

 

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA:

Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina” zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej Będzina Nr XLII/398/2013 z dnia 30 września 2013r.  przedmiotowa działka przeznaczona jest pod tereny niskiej zabudowy mieszkaniowej – symbol literowy Mn-2.

 

CEL DZIERŻAWY: grunt pod garaż i drogę dojazdową do garażu

 

POWIERZCHNIA DZIERŻAWY: pod garaż 20m2

droga dojazdowa do garażu 255m2

                                                                             

CZAS NA KTÓRY UMOWA DZIERŻAWY ZOSTANIE ZAWARTA:  3 lata

 

WYSOKOŚĆ OPŁATY Z TYTUŁU DZIERŻAWY: 2,50 zł/m2 netto miesięcznie za grunt pod garażem oraz 0,30 zł/m2 netto miesięcznie za drogę dojazdową. Do kwoty czynszu doliczony zostanie podatek VAT według obowiązującej stawki. Wysokość czynszu może raz w roku ulec podwyższeniu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

 

TERMIN WNOSZENIA OPŁAT: do 25 dnia każdego miesiąca

 

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego  w Będzinie przy ulicy Ignacego Krasickiego 17 oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.bedzin.pl. Ponadto wykaz podlega publikacji na stronie podmiotowej Wojewody Śląskiego  w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 21 dni.

 

Wywieszono: 11.12.2020 r.

Zdjęto…………………………

Podkategorie

Biura Obsługi Klienta:

 

Adres Telefon
ul. Jana Sączewskiego 6 +48 32 368-07-00 do 02

ul. Ignacego Krasickiego 17

+48 32 368-08-00 do 01

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom kontroli, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies.

Akceptuję pliki cookie