mapa powiatow bedzin slawkow mierzecice psary bobrowniki wojkowice bedzin czeladz siewierz

Dzisiaj jest: 7 maj 2021
Imieniny obchodzą: Ludmiła, Gizela, Benedykt

Ogłoszenie


Starostwo Powiatowe w Będzinie ogłasza nabór wniosków na wynajem powierzchni w Będzińskim Inkubatorze Przedsiębiorczości:

1. Lokale biurowe usytuowane w Będzinie przy ul. Sieleckiej 11:

 •  o powierzchni 26,78m2 (parter – budynek biurowy)
 • o powierzchni 16,65m2 i 21,25m2 (razem powierzchnia 37,90m2) (parter – budynek biurowy)
 •  o powierzchni 20,55m2 i 10,61m2 (razem powierzchnia 31,16m2) (parter – budynek biurowy);
 •  o powierzchni 21,03m2 (I piętro – budynek biurowy)
 •  o powierzchni 27,40m2 (I piętro – budynek biurowy)
 •  o powierzchni 15,39m2 (I piętro – budynek biurowy)
 •  o powierzchni 13,21m2 (I piętro – budynek biurowy)

 

2. Hala przemysłowa usytuowana w Będzinie przy ul. Sieleckiej 11:

 •  powierzchni 209,71m2

 

O przyjęcie do Będzińskiego Inkubatora Przedsiębiorczości mogą ubiegać się:
     1. osoby fizyczne zamierzające podjąć działalność gospodarczą, zamieszkałe na terenie Powiatu
         Będzińskiego;
     2. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji
         o Działalności Gospodarczej, jednak nie dłużej niż 3 lata, z terenu Powiatu Będzińskiego;
     3. spółki prawa handlowego i spółdzielnie z siedzibą na terenie Powiatu Będzińskiego, prowadzące
         działalność gospodarczą wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, jednak nie dłużej niż 3 lata lub
         zamierzające prowadzić działalność gospodarczą w takiej formie organizacyjnej.
         Zarząd Powiatu Będzińskiego w szczególnych przypadkach, mając na względzie cele i misję Inkubatora
         może odstąpić od konieczności spełnienia powyższych warunków.

 

Pierwszeństwo mają przedsięwzięcia:
     1. wdrażające nowoczesne technologie, patenty, innowacyjność, zajmujące się transferem
         technologii do gospodarki, w szczególności w zakresie medycyny, energetyki, technologii
         informatycznej i komunikacyjnej;
     2. podejmowane przez osoby bezrobotne;
     3. podejmowane przez osoby rozpoczynające prowadzenie działalności gospodarczej lub gdy
         działalność ta nie trwa dłużej niż jeden rok;
     4. prowadzone przez osoby niepełnosprawne, kobiety, osoby powyżej 50 roku życia, osoby
         niewykwalifikowane.

 

Wymagane dokumenty:
     1. wniosek o przystąpienie do Będzińskiego Inkubatora Przedsiębiorczości;
     2. oświadczenie.

 

Dodatkowo przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą są zobowiązani złożyć:
     1. potwierdzone za zgodność z oryginałem dokumenty założycielskie przedsiębiorstwa, tj.
         potwierdzające wpis przedsiębiorcy do właściwego rejestru,
     2. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z płatnościami z tytułu obowiązujących
         podatków, wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed datą złożenia wniosku o przyjęcie do
         Inkubatora;
     3. zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu z płatnościami z tytułu obowiązujących składek
         ubezpieczenia społecznego, wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed datą złożenia wniosku
         o przyjęcie do Inkubatora.

 

Nabór wniosków prowadzony będzie do dnia 15 listopada 2019 roku.
Dokumenty należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Będzinie lub pocztą na adres:
Starostwo Powiatowe w Będzinie, ul. Ignacego Krasickiego 17, 42-500 Będzin (decyduje data
wpływu do Starostwa).

 

Druki wniosków udostępnione są na stronie internetowej: www.inkubator.powiat.bedzin.pl
w zakładce „Pliki do pobrania” oraz w Starostwie Powiatowym w Będzinie, ul. Ignacego Krasickiego 17, pok. 120.
Informacji na temat naboru wniosków oraz wynajmowanych powierzchni udziela Wydział Inwestycji, Rozwoju i
Nadzoru Właścicielskiego Starostwa Powiatowego w Będzinie, ul. Ignacego Krasickiego 17, pok. 120, tel. 32 368 07
88.

 

Zarząd Powiatu Będzińskiego

na mocy art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami(tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ) oraz Uchwały Nr X/142/2019 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 23 września 2019r.

 

informuje o przeznaczeniu

do sprzedaży, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, części nieruchomości gruntowej  stanowiącej własność Powiatu Będzińskiego, usytuowanej  w  Czeladzi przy ul. Borowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka  nr 34/4 k.m. 45 o pow. 638 m2, opisanej w księdze wieczystej nr KW KA1B/00059592/7 Sądu Rejonowego w Będzinie wraz z udziałem w nieruchomości gruntowej usytuowanej w Czeladzi przy ul. Borowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 34/8 k.m.45 wynoszącym 133,5 m2opisanej w księdze wieczystej nr KW KA1B/00056022/0 Sądu Rejonowego w Będzinie, stanowiącym drogę dojazdową.

 

Działka ma kształt regularny, zbliżony do trapezu. Teren płaski z niewielkim spadkiem w kierunku południowym, porośnięty trawą oraz pojedynczymi drzewami bez wartości użytkowej. Nieruchomość posiada dostęp do infrastruktury technicznej w postaci sieci energetycznej, wodociągu, kanalizacji oraz gazu. Działka położona jest w pasie drogi publicznej. Dojazd zapewniony jest poprzez udział w działce 34/8 k.m.45 stanowiącej wewnętrzną drogę o nawierzchni utwardzonej tłuczniem.

 

Zgodnie z Uchwałą Nr LXI/1022/2009 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź – „Borzecha i Józefów” przedmiotowe działki znajdują się na terenie oznaczonym jako: 2 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

 

Osobom posiadającym uprawnienia wynikające z przepisu art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 wyżej cytowanej ustawy, przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą wniosek w terminie do dnia 22.11.2019 r.

 

Cena wywoławcza nieruchomości została ustalona na kwotę 99 900,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset złotych).

Cena udziału ¼  w działce 38/8 stanowiącej drogę dojazdowązostała ustalona na kwotę 9 750,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych)

Do ceny uzyskanej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

 

Wszelkich dodatkowych informacji udziela się w Biurze Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Będzinie, ul. Ignacego Krasickiego 17, I piętro, pokój 113, tel. 32 3680784, 32 3680781.

 

 

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni w siedzibach Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ulicy Jana Sączewskiego 6 i Ignacego Krasickiego 17 (I piętro), oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.bedzin.pl.

Ponadto informacja o wywieszeniu wykazu podana jest do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie informacji o wywieszeniu wykazu w prasie lokalnej.

 

Zarząd Powiatu Będzińskiego

na mocy art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami(tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ) oraz Uchwały Nr X/143/2019 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 23 września 2019r.

 

informuje o przeznaczeniu


do sprzedaży,
w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, części nieruchomości gruntowej  stanowiącej własność Powiatu Będzińskiego, usytuowanej  w  Czeladzi przy ul. Borowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka  nr 34/5 k.m. 45 o pow. 554 m2, opisanej w księdze wieczystej nr KW KA1B/00059592/7 Sądu Rejonowego w Będzinie wraz z udziałem w nieruchomości gruntowej usytuowanej w Czeladzi przy ul. Borowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 34/8 k.m.45 wynoszącym 133,5 m2opisanej w księdze wieczystej nr KW KA1B/00056022/0 Sądu Rejonowego w Będzinie, stanowiącym drogę dojazdową.

 

Działka ma kształt regularny, zbliżony do prostokąta. Teren płaski z niewielkim spadkiem w kierunku południowym, porośnięty trawą oraz pojedynczymi drzewami bez wartości użytkowej. Nieruchomość posiada dostęp do infrastruktury technicznej w postaci sieci energetycznej, wodociągu, kanalizacji oraz gazu. Działka położona jest w drugiej linii zabudowy i nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Dojazd zapewniony jest poprzez udział w działce 34/8 k.m.45 stanowiącej wewnętrzną drogę o nawierzchni utwardzonej tłuczniem.

 

Zgodnie z Uchwałą Nr LXI/1022/2009 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź – „Borzecha i Józefów” przedmiotowe działki znajdują się na terenie oznaczonym jako: 2 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

 

Osobom posiadającym uprawnienia wynikające z przepisu art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 wyżej cytowanej ustawy, przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą wniosek w terminie do dnia 22.11.2019 r.

 

Cena wywoławcza nieruchomości została ustalona na kwotę 79 900,00 zł (słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset złotych).

Cena udziału ¼  w działce 38/8 stanowiącej drogę dojazdowązostała ustalona na kwotę 9 750,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych)

Do ceny uzyskanej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

 

Wszelkich dodatkowych informacji udziela się w Biurze Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Będzinie, ul. Ignacego Krasickiego 17, I piętro, pokój 113, tel. 32 3680784, 32 3680781.

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni w siedzibach Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ulicy Jana Sączewskiego 6 i Ignacego Krasickiego 17 (I piętro), oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.bedzin.pl.

Ponadto informacja o wywieszeniu wykazu podana jest do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie informacji o wywieszeniu wykazu w prasie lokalnej.

 

Starosta Będziński

wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

 

na mocy art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.)

informuje o przeznaczeniu:

 

do  zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, zlokalizowanej w Rogoźniku, gmina Bobrowniki, w rejonie ulicy Okrzei, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 2662 o powierzchni 570 m2, dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Będzinie prowadzi Księgę Wieczystą
nr KA1B/00048612/4.

 

Zgodnie z „Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobrowniki – sołectwo Rogoźnik” przyjętego Uchwałą nr XLI/512/14 z dnia 29 maja 2014 r. Rady Gminy w Bobrownikach (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego poz. 3093 z dnia 5 czerwca 2014 r.) działka oznaczona nr ewidencji gruntów 2662, obręb Rogoźnik położona jest na terenie oznaczonym symbolem: R-33 MNU – Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług.

 

Osobom posiadającym uprawnienia wynikające z przepisu art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 wyżej cytowanej ustawy, przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą wniosek w terminie do dnia 22.11.2019r.

 

Wszelkich dodatkowych informacji udziela się w Biurze Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Będzinie, ul. Ignacego Krasickiego 17, I piętro, pokój 113, tel. 32 3680784, 32 3680781.

 

 

Starosta Będziński

wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

na mocy art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(t.j. Dz. U. z 2018 r ., poz. 2204 ze zm.), oraz §3, §4, §6 i §13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.  w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 ze zm.)

OGŁASZA

przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości

stanowiącej własność Skarbu Państwa

 

Nieruchomość niezabudowana stanowiąca własność Skarbu Państwa, usytuowana w Gminie Siewierz, obręb Nowa Wioska oznaczona numerem geodezyjnym 16/1 o powierzchni 3805 m2, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zawierciu prowadzi księgę wieczystą
nr CZ1Z/00077772/4.

Nieruchomość położona jest na terenie kompleksu przemysłowego – obszaru eksploatacji złóż dolomitu. Najbliższe otoczenie nieruchomości stanowią użytki rolne i leśne. Działka nie posiada dostępu do drogi publicznej. Dojazd do działki odbywa się drogą wewnętrzną o nawierzchni jedynie utwardzonej poprzez działki sąsiednie. Działka ma kształt trójkąta. Kształt ten znacznie ogranicza zagospodarowanie działki zgodne z przeznaczeniem. Działka porośnięta trawą jest zadrzewiona
i zakrzaczona. Działka jest nieogrodzona i niezagospodarowana. Poprzez działkę nie przebiega kolidujące uzbrojenie. Działka posiada możliwość dostępu do podstawowych sieci uzbrojenia terenu w postaci: sieci energetycznej i sieci wodociągowej, ze znacznej odległości.

Nieruchomość jest wolna od innych obciążeń i praw osób trzecich nie ujawnionych w księdze wieczystej oraz nie ma w stosunku do niej zobowiązań.

Zgodnie z „Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla tertenu górniczego kopalni dolomitu ze złoża „Podleśna” oraz terenu przyległego w gminie Siewierz” uchwalonym Uchwałą Rady Miejskiej w Siewierzu nr XXVIII/204/04 z dnia 30 września 2004 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 112 z dnia 29 listopada 2004 r. poz. 3202 działka nr 16/1 położona jest na terenie oznaczonym w planie symbolami: tereny otwarte - R, przeznaczenie podstawowe- uprawy polowe, łąki i pastwiska, nieużytki, ochrona i podnoszenie walorów przyrodniczych miejsca i terenów sąsiadujących, ochrona wód powierzchniowych. Tereny obiektów produkcyjnych – P. Przeznaczenie podstawowe – działalność produkcyjna. Przeznaczenie dopuszczalne -0 działalność składowa, działalność usługowa, parkingi i garaże.

Cena wywoławcza nieruchomości ustalona została na kwotę 130.000,00 zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych 00/100) + należny podatek VAT*

Wadium w wysokości 13.000,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy złotych 00/100) winno zostać wniesione najpóźniej do dnia 18.10.2019 r. na rachunek Starostwa Powiatowego w Będzinie:

BANK SPÓŁDZIELCZY W BĘDZINIE nr 59 8438 0001 0020 0656 2000 0120

 *Cena osiągnięta w przetargu jest ceną netto, do której doliczony zostanie podatek VAT

Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu 23.10.2019 r. o godz. 10:00 w budynku Starostwa Powiatowego w Będzinie, ul. Ignacego Krasickiego 17, pokój 118, I piętro.

II. Przepisy ogólne

1.      W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne.

2.      Warunkiem zgłoszenia uczestnictwa w przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w terminie ustalonym na wniesienie wadium dla przetargu.

Za wadium wniesione w terminie uważa się moment wpływu środków na konto Starostwa Powiatowego w Będzinie w terminie nie późniejszym aniżeli określony w ogłoszeniu.

Wadium może być wniesione w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu.

 

Na dowodzie wpłaty należy wpisać: Wadium- przetarg Nowa Wioska, działka nr 16/1

 

W przypadku gdy oferentem jest osoba pozostająca w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój ustawowej wspólności majątkowej- jedno wadium musi zostać wniesione przez oboje małżonków, lub w przetargu należy okazać w oryginale pełnomocnictwo współmałżonka do wniesienia wadium.

 

Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium wniesione w innej formie niż pieniądz przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu  kwoty równej cenie nabycia nieruchomości.

 

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym  przetargu. Oświadczenie uczestnika przetargu o numerze rachunku bankowego,  na który należy dokonać zwrotu wadium  podlega przedłożeniu komisji przetargowej w dniu przetargu.

 

Z obowiązku wpłaty wadium mogą zostać zwolnione osoby uprawnione do otrzymania ekwiwalentu  za mienie pozostawione poza granicami kraju, jeżeli zobowiążą się na piśmie do wpłacenia kwoty równej wadium, zastrzeżonemu wobec pozostałych uczestników przetargu, w razie uchylenia się od zawarcia umowy (formularz deklaracji dostępny w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Ignacego Krasickiego 17 w Biurze Gospodarki Nieruchomościami, pokój 113). Oświadczenie to winno zostać złożone w siedzibie Starostwa przed upływem terminu wpłaty wadium. Warunkiem dopuszczenia do przetargu ww. osób jest przedstawienie oryginalnej decyzji o posiadaniu uprawnień.

3.      Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo upoważniające do działania na każdym etapie postępowania przetargowego wymaga formy pisemnej (aktu notarialnego). Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka zawierające zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości. Przedstawiciele osób prawnych winni posiadać odpowiedni dokument upoważniający je do składania oświadczeń woli w imieniu tych osób (wspólników).

4.      Należność płatna jest w PLN na rachunek wskazany przez organizatora przetargu przed zawarciem umowy przenoszącej własność.

5.      Wszelkie koszty wynikające z nabycia nieruchomości ponosi nabywca (m.in. koszty notarialne, wieczysto księgowe, należne podatki).

6.      Starosta Będziński zastrzega sobie prawo do:

 • odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny przez ogłoszenie w tych samych środkach przekazu;
 • odstąpienia od zawarcia umowy, jeżeli osoba wyłoniona z przetargu jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym
  w zawiadomieniem miejscu i terminie, celem podpisania umowy sprzedaży. W tym przypadku wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

7.      Uczestnicy przetargu zobowiązani są przedstawić komisji przetargowej:

 • oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Starostwo Powiatowe w Będzinie w celach niezbędnych do dokonania sprzedaży nieruchomości;
 • Pozostałe dokumenty:

- osoby fizyczne: dokument tożsamości;

- osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą: zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki cywilnej;

- podmioty, na które przepisy ustaw nakładają obowiązek  uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego: aktualny, tj. obejmujący okres ostatnich 6 miesięcy odpis z KRS;

- cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców- t.j. Dz. U. z 2017 r.  poz. 2278 ze zm.) uwierzytelniony przez tłumacza przysięgłego odpis z właściwego rejestru, promesę wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji lub zezwolenie na nabycie nieruchomości, w przypadku gdy takie zezwolenie jest wymagane. Cudzoziemiec, który nie posiadał w dniu przetargu co najmniej promesy zobowiązany jest do przedłożenia sprzedającemu zezwolenia właściwego ministra na nabycie nieruchomości przed zawarciem umowy sprzedaży pod rygorem utraty wpłaconego do przetargu wadium;

- pełnomocnicy- dodatkowo pełnomocnictwo notarialne do udziału w przetargu              i reprezentowaniu osoby ubiegającej się o nabycie nieruchomości;

- osoby fizyczne, lub osoby prowadzące działalność gospodarczą pozostające
w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej- do udziału
w przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków. W przypadku uczestnictwa jednego małżonka, wymaga się przedłożenia oryginału pisemnego oświadczenia współmałżonka o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu
z zamiarem nabycia nieruchomość, będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu.

8. Cena brutto jest  płatna przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Będzinie najpóźniej
w przeddzień zawarcia umowy.

9. O terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży nabywca powiadamiany jest na piśmie najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, przy czym wygrywający ma prawo wskazać wybraną przez siebie kancelarię notarialną, w której umowa ma zostać zawarta.

10. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone zostało na stronie internetowej Starostwa Powiatowego
w Będzinie w Biuletynie Informacji Publicznej, tablicach informacyjnych budynku Starostwa przy ul. Jana Sączewskiego 6 w Będzinie, oraz  ul. Ignacego Krasickiego 17 w Będzinie oraz zamieszczone w prasie o zasięgu obejmującym co najmniej teren powiatu.

11. Wszelkich dodatkowych informacji udziela się w Biurze Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ul. Ignacego Krasickiego 17, I piętro, pokój 113,  tel.: (32)36 80 784.

 

Podkategorie

Biura Obsługi Klienta:

 

Adres Telefon
ul. Jana Sączewskiego 6 +48 32 368-07-00 do 02

ul. Ignacego Krasickiego 17

+48 32 368-08-00 do 01

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom kontroli, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies.

Akceptuję pliki cookie