mapa powiatow bedzin slawkow mierzecice psary bobrowniki wojkowice bedzin czeladz siewierz

Dzisiaj jest: 7 maj 2021
Imieniny obchodzą: Ludmiła, Gizela, Benedykt

Likwidator stowarzyszenia zwykłego PromoArt z siedzibą w Będzinie przy ulicy Skalskiego 3/169 informuje, iż stowarzyszenie to zostało rozwiązane na mocy uchwały zebrania członków z dnia 18 sierpnia 2019 r. Wszelkie roszczenia wobec stowarzyszenia można zgłaszać na adres siedziby.

 

BGN-I.680.7.2019

 

OGŁOSZENIE

 

Starosta Będziński informuje, że termin składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we Wspólnocie Leśno-Gruntowej „Nadzieja” w Mierzęcicach, w trybie artykułu 6a ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tekst jedn.:  Dz. U. z 2016 r. poz. 703) został ustalony od dnia 08.08.2019 r. do dnia 31.08.2020 r.

 

Zgodnie z artykułem. 6a ust. 1 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych osobami  uprawnionymi do udziału we wspólnocie są:

1) osoby fizyczne lub prawne, które posiadają gospodarstwa rolne i nieprzerwanie przez okres od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. faktycznie korzystały ze wspólnotygruntowej albo

2) osoby fizyczne, które mają miejsce zamieszkania na terenie miejscowości, w której znajdują się grunty stanowiące wspólnotęlub prowadzą w tej miejscowości gospodarstwo rolne - jeżeli wspólnotą gruntową są lasy, grunty leśne albo nieużytki przeznaczone do zalesienia, chyba że przez okres od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. osoby te faktycznie nie korzystały ze wspólnoty.

Niekorzystanie ze wspólnoty gruntowej w okresie wymienionym w art. 6a ust. 1 pkt 1 nie powoduje utraty uprawnień, jeżeli spowodowane było klęską żywiołową, wypadkami losowymi lub innymi szczególnymi względami.

 

Wniosek, składany przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie powinien zawierać :

 

1)  określenie nieruchomości, która stanowi wspólnotę gruntową;

2)  imię i nazwisko osoby fizycznej albo firmę osoby prawnej uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej, o których mowa w art. 6a;

3)  nazwę miejscowości, w której położone jest gospodarstwo rolne uprawnionego do udziału we wspólnociegruntowej, o którym mowa w art. 6a;

4) wskazanie adresu do doręczeń.

We wniosku, o którym mowa w ust. 1, wskazuje się dowody, które świadczą:

1) że nieruchomość stanowi wspólnotę gruntową;

2) o spełnieniu warunków do nabycia uprawnień do udziału we wspólnocie gruntowej.

 

Wnioski należy składać w Biurze Obsługi Klienta w Starostwie Powiatowym w Będzinie przy ul. Ignacego Krasickiego 17, bądź za pośrednictwem Poczty Polskiej.

 

            Z up. Starosty Będzińskiego

            Lidia Firek

            Kierownik Biura

           Gospodarki Nieruchomościami

 

 STAROSTA BĘDZIŃSKI

Będzin, dnia 25 lipca 2019 r.

 

WG-I.660.0023.2019

z dnia 25 lipca 2019 r.

 

Na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 49 i art. 49a Kpa działając z upoważnienia Starosty Będzińskiego,  przed  wydaniem  decyzji  kończącej  postępowanie    prowadzone  z  urzędu w sprawie aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dot. aktualizacji powierzchni działek oraz aktualizacji danych budynkowych dla działek położonych w gminie Sławków, obręb Sławków ozn. nr nr  3272/1, 3273, 3274, 3275, 3276, 3277, 3278, 3279, 3280, 3281, 3282, 3283, 3284, 3285, 3286, 3287, 3288, 3289, 3290 podaję do publicznej wiadomości zawiadomienie

 

o  możliwości zapoznania się stron postępowania z treścią zebranych w niniejszej sprawiedowodów i materiałów.

 

Informuję,  że  strony  mogą  zapoznać  się  z  aktami  sprawy  i  wypowiadać  się  co  do  zebranych  dowodów  i  materiałów  w  Wydziale  Geodezji  Starostwa  Powiatowego  w Będzinie, ul. Ignacego Krasickiego 17, pok. 205 (tel. 32/3680762)  w godzinach pracy urzędu  od  poniedziałku  do  piątku  w  terminie 7  dni  od  dnia  opublikowania  niniejszego obwieszczenia. Po  tym  terminie  sprawa  zostanie  rozpatrzona  w  oparciu  o  posiadane  dowody  i materiały.

 

Zgodnie z art. 49 Kpa niniejsze obwieszczenie stanowi zawiadomienie stron o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem przed wydaniem decyzji i staje się skuteczne z upływem 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.Z up. STAROSTY BĘDZIŃSKIEGO

Agnieszka Dudała

Kierownik Referatu Ewidencji Gruntów

 

 

Obowiązek informacyjny wynikający z artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Będzinie w zakładce STAROSTWO – STRUKTURA STAROSTWA – KOMÓRKI ORGANIZACYJNE STAROSTWA – WYDZIAŁ GEODEZJI – Klauzula informacyjna RODO Wydziału Geodezji.

Podkategorie

Biura Obsługi Klienta:

 

Adres Telefon
ul. Jana Sączewskiego 6 +48 32 368-07-00 do 02

ul. Ignacego Krasickiego 17

+48 32 368-08-00 do 01

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom kontroli, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies.

Akceptuję pliki cookie