mapa powiatow bedzin slawkow mierzecice psary bobrowniki wojkowice bedzin czeladz siewierz

Dzisiaj jest: 7 maj 2021
Imieniny obchodzą: Ludmiła, Gizela, Benedykt

 

Ogłoszenie

Starostwo Powiatowe w Będzinie ogłasza nabór wniosków na wynajem powierzchni
w Będzińskim Inkubatorze Przedsiębiorczości:

 1. lokale biurowe usytuowane w Będzinie przy ul. Sieleckiej 11:

a)      o powierzchni 13,21m2 (I piętro – budynek biurowy)

b)     o powierzchni 15,39m2 (I piętro – budynek biurowy)

c)      o powierzchni 10,48m2 (I piętro – budynek biurowy)

O przyjęcie do Będzińskiego Inkubatora Przedsiębiorczości mogą ubiegać się:

 1. osoby fizyczne zamierzające podjąć działalność gospodarczą, zamieszkałe na terenie Powiatu Będzińskiego;
 2. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji
  i Informacji o Działalności Gospodarczej, jednak nie dłużej niż 3 lata, z terenu Powiatu Będzińskiego;
 3. spółki prawa handlowego i spółdzielnie z siedzibą na terenie Powiatu Będzińskiego, prowadzące działalność gospodarczą wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, jednak nie dłużej niż 3 lata lub zamierzające prowadzić działalność gospodarczą w takiej formie organizacyjnej.

Zarząd Powiatu Będzińskiego w szczególnych przypadkach, mając na względzie cele i misję Inkubatora może odstąpić od konieczności spełnienia powyższych warunków.

Pierwszeństwo mają przedsięwzięcia:

 1. wdrażające nowoczesne technologie, patenty, innowacyjność, zajmujące się transferem technologii do gospodarki, w szczególności w zakresie medycyny, energetyki, technologii informatycznej i komunikacyjnej;
 2. podejmowane przez osoby bezrobotne;
 3. podejmowane przez osoby rozpoczynające prowadzenie działalności gospodarczej lub gdy działalność ta nie trwa dłużej niż jeden rok.

 

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o przystąpienie do Będzińskiego Inkubatora Przedsiębiorczości;
 2. oświadczenie.

Dodatkowo przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą są zobowiązani złożyć:

 1. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z płatnościami z tytułu obowiązujących podatków, wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed datą złożenia wniosku o przyjęcie do Inkubatora;
 2. zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu z płatnościami z tytułu obowiązujących składek ubezpieczenia społecznego, wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed datą złożenia wniosku o przyjęcie do Inkubatora.  

Nabór wniosków prowadzony będzie do dnia 17 sierpnia 2018 roku. 

Dokumenty należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Będzinie lub pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Będzinie, ul. Ignacego Krasickiego 17, 42-500 Będzin (decyduje data wpływu do Starostwa).

Druki wniosków udostępnione są na stronie internetowej: www.inkubator.powiat.bedzin.pl
w zakładce „Pliki do pobrania” oraz w Starostwie Powiatowym w Będzinie,
ul. Ignacego Krasickiego 17, pok. 120.

Informacji na temat naboru wniosków oraz wynajmowanych powierzchni udziela Wydział Inwestycji, Rozwoju i Nadzoru Właścicielskiego Starostwa Powiatowego w Będzinie, ul. Ignacego Krasickiego 17, pok. 120, tel. 32 368 07 88.

 

 

 

OGŁOSZENIE

Starosty Będzińskiego

wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej

 

Działając na podstawie art. 113 ust. 6, art. 114 ust. 3 i 4, art. 124b i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.),

 

informuję

 

o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji zezwalającej na udostępnienie nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, usytuowanej w jednostce ewidencyjnej Siewierz obręb Siewierz, oznaczonej numerami działek 1222/9, 1260/1, 1336/4, 1349, 1357/4, 1394/2, 1451/2, 1455/5, w celu wykonania czynności związanych z konserwacją linii elektroenergetycznej 110 kV relacji FUM Poręba – Siewierz, polegających na dokonaniu wycinki, przycinki i ogławiania drzewostanu znajdującego się pod oraz wokół linii elektroenergetycznej.

 

W związku z powyższym wzywa się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do wyżej wymienionej nieruchomości, o zgłoszenie się, w terminie 2 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, tj. od dnia 29 czerwca 2018r., do siedziby Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ul. Sączewskiego 6 lub ul. Krasickiego 17,
celem udokumentowania swojego prawa do przedmiotowej nieruchomości.

 

Jeżeli w wyznaczonym terminie nie zgłoszą się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do przedmiotowych działek, wszczęte zostanie postępowanie w sprawie wydania decyzji zezwalającej na udostępnienie nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

 

Kontakt telefoniczny do Biura Gospodarki Nieruchomościami: (32) 368 07 82, od wtorku do czwartku w godzinach 7.30-15.30, w poniedziałek w godzinach 7.30-17.00, w piątek w godzinach 7.30-14.00.

Wyniki obrad Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Będzińskiego w roku 2018 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

 

W dniu 14.05.2018 r. odbyły się obrady Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Będzińskiego w roku 2018 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

 

W wyniku obrad Komisji Konkursowej zaproponowano przyznanie poszczególnym oferentom dotacji na realizację zadań publicznych Powiatu Będzińskiego w roku 2018 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w wysokości:

 

1)      „Regionalista – poznaj historię i kulturę Zagłębia Dąbrowskiego” – oferta złożona przez Stowarzyszenie Twórców Kultury Zagłębia Dąbrowskiego – 1 600,00 zł.

 

2)      „Strefy kultury dla Seniora i Rodziny” – oferta złożona przez Stowarzyszenie Aktywny Wojkowicki Senior – 4 000,00 zł.

 

3)      „III Piknik Rodzinny” – oferta złożona przez Stowarzyszenie Wspólnie dla Mieszkańców Żelisławic – 2 000,00 zł.

 

4)      „Znam zabytki mojego powiatu! – warsztaty zabytkowej architektury sakralnej powiatu będzińskiego dla dzieci” – oferta złożona przez Fundację Nowoczesny Konin  - 1 000,00 zł.

 

5)      „Powiększenie ekspozycji muzealnej w schronie bojowym nr 52 w Dobieszowicach-Wesołej poprzez zakup dwóch umundurowanych manekinów” – oferta złożona przez Stowarzyszenie na Rzecz Zabytków Fortyfikacji „Pro Fortalicium” – 1 000,00 zł.

 

Ostateczną decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Zarząd Powiatu Będzińskiego w drodze uchwały po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.


Wyniki obrad komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Będzińskiego w roku 2018 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

 

W dniu 14.05.2018 r. odbyły się obrady Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Będzińskiego w roku 2018 w zakresie wspierania  i upowszechniania kultury fizycznej.

 

W wyniku obrad Komisji Konkursowej zaproponowano przyznanie poszczególnym oferentom dotacji na realizację zadań publicznych Powiatu Będzińskiego w roku 2018 w zakresie wspierania  i upowszechniania kultury fizycznej w wysokości:

 

1)      „Upowszechnienie sportu wędkarskiego poprzez organizowanie zawodów wędkarskich” – oferta złożona przez Okręg PZW w Katowicach Koło PZW nr 85 KWK Paryż – 4 500,00 zł.

 

2)      „Organizacja zawodów wędkarskich, upowszechnianie wędkarstwa”- oferta złożona przez Okręg PZW w Katowicach Koło PZW nr 1 Będzin – 3 500,00 zł.

 

3)      „Dziecięca Akademia Sportu z KS Mistral w Powiecie Będzińskim” - oferta złożona przez Stowarzyszenie Klub Sportu i Rekreacji Mistral – 4 000,00 zł.

 

Ostateczną decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Zarząd Powiatu Będzińskiego w drodze uchwały po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.

 

 

Starosta Będziński

wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

 

na mocy art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.)

informuje o przeznaczeniu:

 

do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, położonej jest w Czeladzi, obręb Czeladź  przy ul. Będzińskiej, ozn. nr działki 285/11. k.m. 22 o powierzchni 0,0616 ha, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Będzinie prowadzi księgę wieczystą nr KA1B/00036869/3.

 

Działka położona jest w centrum, przy jednej z głównych ulic miasta Czeladź, oraz w pobliżu skrzyżowania w kierunku dzielnic miasta i osiedli mieszkaniowych. Kształt działki- nieregularny, zbliżony do trójkąta, utrudniający zabudowę, teren płaski, zagospodarowany placem parkingowym. Dostęp do drogi jest utrudniony ze względu na różnicę poziomów pomiędzy nieruchomością, a rzędną drogi i chodnika.

 

Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej. Występują ograniczenia związane z ułożeniem podziemnej sieci kanalizacyjnej.

 

Brak jest dla powyższego terenu planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź, przyjętego uchwałą nr XXV/336/2016 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 19 maja 2016 r., nieruchomość ozn. nr działki 285/11 k.m. 22 znajduje się w „obszarze zespołów i obiektów usługowych- symbol ZU”.

 

Cena wywoławcza nieruchomości została ustalona na kwotę 180 000 zł (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100)+ 23% VAT.

 

Osobom posiadającym uprawnienia wynikające z przepisu art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 wyżej cytowanej ustawy, przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą wniosek w terminie do dnia 25.05.2018 r.

 

Wszelkich dodatkowych informacji udziela się w Biurze Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Będzinie, ul. Krasickiego 17, I piętro, pokój 113, tel. 32 3680784, 32 3680781.

Podkategorie

Biura Obsługi Klienta:

 

Adres Telefon
ul. Jana Sączewskiego 6 +48 32 368-07-00 do 02

ul. Ignacego Krasickiego 17

+48 32 368-08-00 do 01

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom kontroli, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies.

Akceptuję pliki cookie